Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3ZAR Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

podstawowa wiedz nt. mechanizmów rynkowych i ekonomii

Założenia wstępne

Korzystne dla maksymalizacji efektów kształcenia jest ukończenie przynajmniej podstawowego kursu z ekonomii, np. wstępu do ekonomii


Skrócony opis:

CELE zajęć:

• zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi;

• przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny;

• dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

METODY:

• wykład wsparty technikami audiowizualnymi, z elementami dyskusji

ZALICZENIE PRZEDMIOTU:

• egzamin pisemny w formie testu i eseju.

Pełny opis:

Wykład w wymiarze 60 godz. podzielony jest na bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia wymienione poniżej. Treści przedmiotu obejmują podstawowy kurs z zarządzania zgodny z międzynarodowym kanonem nauczania przedmiotu, rozszerzony o zagadnienia o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstw działających na współczesnym konkurencyjnym rynku – m.in. zarządzania ryzykiem i jakością. Szacowany wkład własny studenta w opanowanie materiału to ok. 60 godz.

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota organizacji:

• analogie organizacyjne

• podejście systemowe – organizacja jako system

• cykl życia organizacji

• cele organizacji

• przedsiębiorstwo jako specyficzna organizacja: cechy; organizacyjne zasady działania przedsiębiorstwa; zasoby, obszary działania, wzory zachowań organizacyjnych

• strategie finansowania przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach cyklu życia

2. Istota zarządzania

• zarządzanie jako nauka i praktyka działalności

• podejścia do zarządzania

• funkcje zarządzania

3. Zarządzanie – nauka i praktyka

• kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania: klasyczna, neoklasyczna, kierunek administracyjny, k. socjologiczno-psychologiczny, szkoła behawioralna, sz. ilościowa, podejście systemowe, podejście sytuacyjne, współczesne koncepcje zarządzania

4. Formułowanie strategii organizacyjnej

• istota strategii

• cele formułowania strategii

• definiowanie strategii rozwoju

• wybrane zasady zarządzania strategicznego

• proces tworzenia strategii

• model otoczenia konkurencyjnego

• model 5 sił Portera

• powszechne błędy i dobre praktyki w zarządzaniu strategicznym

5. Projektowanie struktur działalności gospodarczej

• struktura organizacyjna – istota, funkcje, wymogi

• projektowanie organizacyjne – istota, podejścia, etapy, zasady

• typy struktur organizacyjnych – wymiary, wady i zalety

6. Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji

• problem decyzyjny

• fazy procesu decyzyjnego

• racjonalność w procesie podejmowania decyzji i czynniki ją ograniczające

• informacja – znaczenie, cechy dobrej informacji, funkcje, źródła

7. Kultura narodowa i organizacyjna

• kultury narodowe – modele wg różnych podejść klasyfikacyjnych

• kultura organizacyjna – definicje, funkcje

• proces formowania się kultury organizacyjnej

• poziomy kultury organizacyjnej

• przejawy kultury organizacyjnej

• typy kultury organizacyjnej wg Harrisona

• typologie kultur – m.in. wg Hofstede, Camerona, Quinna

• profile kultur organizacyjnych

• ocena siły i wpływu kultury organizacyjnej

8. Polityka personalna w organizacji – skuteczny HRM

• system Human Resources R. Millesa

• zarządzanie zasobami ludzkimi – zasady i funkcje

• 4 typy polityki kadrowej

9. Kapitał ludzki, intelektualny i społeczny organizacji

• rodzaje kapitału i rola kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji

• model kapitału ludzkiego, identyfikacji kap. ludzkiego w organizacji

• metody pomiaru kapitału ludzkiego

• kapitał społeczny i intelektualny organizacji

• gospodarka oparta na wiedzy a gospodarka przemysłowa

10. Strategie organizacji opartych na wiedzy

• zarządzanie wiedzą w organizacji

• kultura organizacji opartej na wiedzy

• pracownik wiedzy

• zalecenia strategiczne dla firm opartych na wiedzy

11. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

• koszty i korzyści polityki jakości

• model tworzenia jakości, system jakości w firmie

• międzynarodowe normy ISO

• tradycyjne i nowoczesne podejście do jakości

• KAIZEN, zasada Ishikawy

• kompleksowe zarządzanie jakością TQM

12. Zarządzanie ryzykiem w działalności firmy

• rodzaje i czynniki ryzyka

• modele identyfikacji i analizy ryzyka

• system zarządzania ryzykiem

• ryzyko w organizacji a zarządzanie procesowe

13. Menedżerowie – umiejętności kierownicze i przywódcze

• kierowanie ludźmi w organizacji

• źródła władzy

• kryteria „dobrego dyrektora”

• style kierowania typu X i Y

• kryteria podziału stylów kierowania

• style kierowania wg Reddina

• typy menedżera

• motywowanie – istota, działanie

• teorie motywacji, w tym Herzberga, Vrooma, Adamsa, Skinnera

14. Zarządzanie zmianą i konfliktem

Zarządzanie zmianą:

• zmiany w świecie pracy

• rodzaje zmian

• postawy wobec zmian

• proces wprowadzania zmian w organizacji

• strategie wprowadzania zmian

• rola lidera zmian

Zarządzanie konfliktem:

• istota konfliktu społecznego

• typy i rodzaje konfliktów

• tradycyjne i współczesne podejście do roli konfliktu

• taktyki zarządzania konfliktem

• rozwiązywanie konfliktów – strategie negocjacji

15. Koncepcje i zasady kontrolowania

• etapy procesu kontroli

• rodzaje kontroli

• typy kontroli

• cechy sprawnego systemu kontroli

• bariery skutecznej kontroli

• audyt a kontrola

Literatura:

Obowiązkowa:

Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Uzupełniająca:

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka, Wyd. Stow.Księg. w Polsce, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

• opisuje organizację jako system

• opisuje przedsiębiorstwo jako rodzaj organizacji

• charakteryzuje różne kierunki w nauce o zarządzaniu

• dokonuje analizy strategicznej przedsiębiorstwa

• identyfikuje i charakteryzuje strukturę organizacyjną firmy

• wymienia wady i zalety indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji

• charakteryzuje różne typy polityki personalnej organizacji

• dokonuje opisu znaczenia kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego organizacji

• wymienia cechy organizacji opartej na wiedzy

• rozróżnia systemy zarządzania jakością

• identyfikuje podstawowe obszary ryzyka firmy

• analizuje style kierowania i umiejętności menedżerskie

• opisuje podejścia do zarządzania zmianą

• charakteryzuje strategie firmy względem konfliktu

• identyfikuje funkcje i typy kontroli w firmie

KW01, KU01, KU03, KK01

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie końcowego egzaminu pisemnego, składającego się z testu (pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania prawda/fałsz) oraz eseju. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 50% z testu oraz min. 50% punktów z całego egzaminu. Test ma 40%, a esej 60% udziału w ocenie końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk, Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk, Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.