Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System edukacji a funkcjonowanie rynku pracy. Analizy empiryczne z zakresu ekonomii edukacji i ekonomii rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG086 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: System edukacji a funkcjonowanie rynku pracy. Analizy empiryczne z zakresu ekonomii edukacji i ekonomii rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium oferowane jest dla studentów studiów II stopnia zainteresowanych problemami funkcjonowania współczesnego rynku pracy (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym) oraz ekonomii edukacji (w szczególności uwarunkowań decyzji edukacyjnych i ich związku z późniejszym sukcesem na rynku pracy). Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z wybranego obszaru zainteresowań seminarzysty w powiązaniu z wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów I i II stopnia oraz przygotowaniu pracy magisterskiej, zawierającej krytyczny przegląd literatury tematu, odniesienie do teorii ekonomii oraz własne badanie empiryczne. Osiągnięcie tych efektów możliwe będzie poprzez regularne spotkania przeznaczone na prezentacje prac seminarzystów i omawianie problemów związanych z przygotowywaniem pracy oraz poprzez regularną pracę samodzielną studenta. Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie wyników weryfikacji postępów w przygotowywaniu pracy.

Pełny opis:

Zajęcia w I semestrze będą poświęcone tematom:

1. Organizacja pracy studentów i współpraca z prowadzącym

2. Podstawy mikro- makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy, w szczególności w zakresie akumulacji i odtwarzania kapitału ludzkiego, współczesnego sektora edukacji oraz powiązań między dwoma obszarami

3. Problemy rynku pracy oraz ekonomii edukacji jako potencjalne tematy indywidualnych prac magisterskich i ich wybór

4. Przegląd badań i źródeł informacji o rynku pracy i edukacji etc.

5. Konstrukcja pracy magisterskiej

6. Dyskusja i wybór tematu pracy

7. Dyskusja konspektu pracy

Z kolei spotkania w semestrze II i III dotyczyć będą:

- omówieniu podstaw teoretycznych zagadnienia będącego przedmiotem pracy,

- prezentacji i dyskusji przeglądu literatury odnoszącej się do tematu pracy,

- prezentacji i dyskusji badań uczestników seminarium

Przygotowywane prace powinny silnie odwoływać się do teorii ekonomii oraz zawierać przegląd i krytyczną analizę istniejących badań empirycznych dotyczących tematu, któremu będą poświęcone. W części empirycznej możliwe będzie skorzystanie ze zgromadzonych na WNE UW baz danych GUS (np. Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badań Zatrudnienia i Wynagrodzeń, Badań Budżetów Gospodarstw Domowych), badań lokalnych rynków pracy lub usług edukacyjnych (też publicznych) na podstawie danych Bazy Danych Lokalnych GUS, badań absolwentów, jak i danych udostępnianych przez źródła międzynarodowe (m.in.: OECD, MOP, Eurostat i inne instytucje).

Literatura:

Literatura zależna jest od konkretnego, wybranego przez uczestnika, w porozumieniu z prowadzącym, tematu badawczego. Podstawowa literatura obejmuje:

- Borjas, Labor Economics (2010), Mc Graw-Hill, International Ed.

- Boeri T., J.van Ours (2011) , Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.

- Socha M. Szatanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.

- Raport o Stanie Edukacji 2011, IBE, Warszawa.

- Handbook of Labor Economics, Vol. I, II, IIIa, IIIb, IIIc, Iva, IVb, North Holland, Amsterdam.

- Handbook of the Economics of Education, Vol. I, II, III I IV, North Holland, Amsterdam.

- Employment in Europe 2012, EU.

- Education at a Glance 2012, OECD.

Efekty uczenia się:

Od uczestnika seminarium oczekuje się podstaw samodzielności w przeprowadzeniu poprawnej analizy problemu z perspektywy ekonomicznej przejawiającej się w umiejętności formułowania problemu badawczego oraz stawiania naukowej hipotezy w oparciu o poznane teorie ekonomiczne. Efektem ukończenia seminarium jest napisanie dobrej pracy magisterskiej oraz rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy literatury, wyszukiwania danych empirycznych, konstruowania sposobu empirycznej weryfikacji stawianych hipotez. Dodatkowym efektem kształcenia jest umiejętność napisania dobrej pracy o charakterze naukowym pod względem formalnym i językowym.

W wyniku zaliczenia seminarium student:

- potrafi napisać pracę magisterską, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich);

- wie, jak właściwie sformułować problem badawczy oraz potrafi formułować hipotezy badawcze;

- potrafi samodzielnie wyszukiwać, dobierać i krytycznie analizować literaturę przedmiotu;

- ma wiedzę w zakresie technik pozyskiwania danych i ich prezentowania;

- potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem Internetu, katalogów bibliotek itp.

- potrafi wykorzystać narzędzia analityczne i zastosować je do analizy konkretnego problemu badawczego;

- cechuje się postawą otwartości intelektualnej i potrafi poszukiwać oryginalnych sposobów argumentowania;

- szanuje dorobek naukowy innych osób i potrafi z niego właściwie korzystać zgodnie z normami etycznymi;

- potrafi odpowiednio formułować priorytety w pracy oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy

- semestr II – przedstawienie co najmniej jednego rozdziału pracy (zalecane – analiza teoretyczna i przegląd literatury),

- semestr III – przedstawienie badania własnego przedstawionego w pracy.

Przedstawiona przez dyplomanta praca magisterska jest oceniana według reguł oceny prac licencjackich przyjętych na WNE (dostępne na stronie Wydziału).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Prowadzący grup: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.