Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Self-Experience in Psychodynamic Group Psychotherapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Self-Experience in Psychodynamic Group Psychotherapy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Applied basket
Clinical Psychology basket
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

During this course, the students will have the opportunity to experience hands-on psychodynamic and interpersonal training and take advantage of various exercises rooted in body psychotherapy.

Pełny opis:

The main goal of the training for the participants is to dive into their self-experience in psychodynamic modality.

The basic idea is to sit in a circle and talk with each other having the lead of the instructor. The leader will underline the “here and now” perspective in forming relationships through these exchanges.

There is an ongoing possibility to engage, discuss and express emotions, thoughts, and observations connected to what’s happening.

This group experience offers some solo exercises, some in pairs connected to body psychotherapy as enriching elements of expanding one’s self-awareness.

This course has a different dynamic than the regular seminar or lecture course. During the sessions, the participants may share some personal and sensitive information. It is, therefore, crucial and obligatory to respect the confidentiality rule. Specifically, one can’t disclose any personal information or matters of other group members.

Literatura:

Marlock, G., Weiss,H., Young, C., and Soth, M., The Handbook of Body Psychotherapy and Somatic Psychology. North Atlamntic Books, 2015.

Staunton, T., Body Psychoterapy. Taylor & Francis Ltd, 2002.

Efekty uczenia się:

1. The aim is to expand one’s self-awareness and understanding in relation to others. In the hands-on group experience, the participants will better understand their ongoing inner conflicts and challenges relating to others. A safe ground is provided to express whatever appears to be connected to the process.

2. The students will be better oriented in the psychodynamic group approach and how it works empirically.

Metody i kryteria oceniania:

1. Attendance - obligatory

2. Engagement - is based on each student's activity in the group. Students are encouraged to share their feelings and thoughts about themselves and the other participants or the leader.

3. Writing a paper of 2000-2500 marks per page on this specific experience and the personal understanding of what was going on.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)