Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motivation in the Workplace

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc4-04
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Motivation in the Workplace
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Elective courses
electives for 4 and 5 year
Psychology of Personality, Emotions, Motivation and Individual Differences
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is designed to equip students with knowledge about the

theory application, developments and

the workplace. Literatures and research on work motivation are reviewed

and organized in topics that provide frameworks for identifying major

challenges in employee motivation

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course adopts an overall framework on motivation in the workplace

that encompasses internal (from the person) forces and external (from

the immediate and more distant environments forces.

It covers how different psychological theories (i.e., goal

are applied to motivate employees and enhance their work engagement.

Specific topics covered include job design, work engagement, goal

and self-regulatory processes, motivating individuals and teams, cultural

influences on work motivation, and new directions in work motivation;

specific organizational interventions will be presented

The course provides valuable knowledge and insights that help students

to understand work motivation as a multilevel phenomenon where

individual, group, organizational, and cultural

variables must be considered.

At the end of the course, students will learn how psychological theories

and research can be applied successfully to:

Design motivating jobs

Enhance work engagement

Motivate individuals in organizations

Motivate teams in organizations

Create organizational environment which stimulate employee

motivation

Literatura: (tylko po angielsku)

Kanfer, R., Chen, G., & Pritchard, R.D. (Eds.) (2008). Work motivation.

Past, present, and future. New York: Routledge Taylor & Francis Group

(selected chapters)

The 3 C's of work motivation framework: content, context, and

change

Chapter 1

The measurement and analysis of motivation

Chapter 2

Employee motivation theories

Locke, E.A. & Latham, G. P. (2004). What should we do about

motivation theory? Six recommendations for the twenty

century. Academy of Management Review, 29

Latham, G. P., Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and

research at the dawn of the twenty-first century.

of Psychology, 56, 485–516.

Work engagement and job-crafting

Le Blanc, P.M., Demerouti, E., & Bakker, A.B. (2017). How can I

shape my job to suit me better? Job crafting for sustainable

employees and organizations. In N. Chmiel, F. Fraccaroli &

Sverke (Eds), An introduction to work and organizational

psychology: An international perspective (3rd edition; pp. 48

New York: Wiley.

Van Wingerden, J., Derks, D., & Bakker, A.B. (2017).

of personal resources and job crafting interven

engagement and performance. Human Resources Management

56, 51-67.

Goals-striving and self-regulatory proceses

− chapter 5

− Bargh, J. A., Gollwitzer, P. M., & Oettingen, G. (2010).

Motivation. In S. Fiske, D. Gilbert, & G. Lindzey

(Eds.),Handbook of Social Psychology (5th ed., pp. 268-316)

New York: Wiley.

Designing motivating jobs

− chapter 7

− Parker, S. K., Wall, T. D. i Cordery, J. L. (2001).

design research and practice: Towards an elaborated model

of work design, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 413–440.

Motivation in and of work teams

− chapter 8

− Chen, G., Kirkman, B. L., Kanfer, R., Allen, D. i Rosen, B.

(2007). A multilevel study of leadership, empowerment, and

performance in teams. Journal of Applied Psychology, 92

346.

− Mathieu, J. E., Gilson, L. L., & Ruddy, T. R. (2006).

Empowerment and team effectiveness: An empirical test of

an integrated model. Journal of Applied Psychology

108.

Leadership processes and work motivation

− chapter 9

− Chen, G., Kirkman, B. L., Kanfer, R., Allen D., & Rosen, B.

(2007).A Multilevel Study of Leadership, Empowerment, and

Performance in Teams. Journal of Applied Psychology

331–346.

− Morgeson, F. P., DeRue, D. S., & Karam, E. (2010).

in Teams: A Functional Approach to Understanding

Leadership Structures and Processes. Journal of

Management, 36, 5–39.

Organizational systems and employee motivation

− chapter 10

Social-cultural influences on work motivation

− chapter 14

New perspectives and directions in work motivation

− chapter 16

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Design motivating jobs

Enhance work engagement

Motivate individuals in organizations

Motivate teams in organizations

Create organizational environment which stimulate employee

motivation

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final Exam (60 points): multiple-choice test including 30

questions, 40 minutes, one correct answer only

One group assignment: 10-minutes presentation about the

organizational intervention that enhance work motivation and 10

minute exercise for audience during the class and a short

discussion on the exercise (40 points)

In order to pass the course the overall grade need to be above 60%.

60-63 3

64-69 3,5

70-79 4

80-89 4,5

90-95 5

>90 5!

Attendance rules

Up to 2 absences are possible and 2 absences in case of excuse.

5 or more - course failure

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)