Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniques in Psychodynamic Psychotherapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-S-135
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniques in Psychodynamic Psychotherapy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: specialization courses for 4 year
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Class is aimed at delivering basic knowledge and experience of creating

clinical therapeutic alliance with patients in psychotherapy setting,

including use of therapy techniques and understanding basic processes

within therapeutic relationship in psychodynamic approach. Examples

used during role-plays and exercises focus on patients with depression,

anxiety and personality disorders.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Goal of the class is to walk students through basics of therapeutic practice

in psychodynamic approach, starting from establishing therapeutic

relationship, including ethics, creation of therapeutic alliance, contract,

verbal and non-verbal communication, resistance, use of therapeutic

techniques like active listening, paraphrasing, summarizing, use of specific

psychodynamic techniques like clarification, confrontation and

interpretation. Transference and countertransference will be presented

during classes as basic processes taking place in therapeutic relationship.

Each topic will be followed by practical exercises or role-plays. Role-play

cases will focus on most common patient profiles; incl. depression,

anxiety and personality disorders. Students will practice those skills on

themselves during exercises and role-plays with use of one-way mirror.

Literatura: (tylko po angielsku)

 Corey, G. (2009). Theory and Practice of Counseling and

Psychotherapy, 9th, ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

 European Association for Psychotherapy (EAP). (2002). Statement

of Ethical Principles of the EAP. Retrieved 10-10-2014,

http://www.europsyche.org/contents/13134/statement-ofethical-principles.

 Summers, R. F. & Barber, J. P. (2010). Psychodynamic therapy: A

guide to evidence based practice. New York: The Guilford Press.

 Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy.

The American Psychologist, 65 (2), 98–109.

 Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F. (2007). Handbook of

dynamic psychotherapy for higher level personality pathology p.

11-36. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing Inc.

 Manetta, C. T., Gentile, J. P., Gilling, P. M. (2011). Examining the

Therapeutic Relationship and Confronting Resistances in

Psychodynamic Psychotherapy. Innov Clin Neurosci, 8(5), 35–40.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing this course students should be prepared to create a

therapeutic alliance with a patient, discuss therapeutic contract, make

use of basic therapeutic skills like paraphrase, active listening,

summarizing, clarification, confrontation, interpretation. Students should

be ready to explain examples of techniques used in psychodynamic

approach. Students should also understand process of transference and

countertransference.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods and criteria

 Home work written assignment (description of one case, patient

and techniques that should be applied)

 Task during classes (active participation in role-play simulating

scenarios where student as counselor is responsible for creating

therapeutic alliance, setting therapeutic contract, making use of

basic therapeutic techniques learnt during classes) - obligatory

but not graded

Attendance rules

Obligatory attendance: one class may be missed without excuse, as

second absence requires excuse. More than two absences result in not

passing the course.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)