Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychodynamic Psychotherapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-S-70
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychodynamic Psychotherapy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: specialization courses for 4 and 5 year
specialization courses for 4 year
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The analysis of the essential phenomena in psychodynamic theory and psychotherapy.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides basic knowledge about psychodynamic psychotherapy and shows how to apply it to clinical practice.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the course is to present basic knowledge about

psychodynamic therapy understood as a specific way of thinking about

the patient. Main concepts, phenomena, purposes, and therapeutic

methods will be discussed during the course, with a focus on using the

theory in practice. Therefore, various clinical vignettes and case studies

will be presented and analysed.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. What is psychodynamic therapy? Introduction.

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 1. “Key concepts” (with “Effectiveness’ research”

skipped).

 McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A

practitioner`s guide. The Guilford Press. Chapter 1.”What defines

a psychoanalytic therapy?”.

2. What are the principal psychodynamic conceptions?

 Gabbard, G.O. (2005). Psychodynamic Psychiatry in Clinical

Practice. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 2.“The theoretical basis of dynamic psychiatry”.

 McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis. Understanding

Personality Structure in the Clinical Process. New York, London:

The Guilford Press. Chapter 2.”Psychoanalytic character

diagnosis”.

3. Who can benefit from psychodynamic therapy? Essentials of

psychodynamic diagnosis.

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 2.”Assessment, indications, and formulation.”

 McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis. Understanding

Personality Structure in the Clinical Process. The Guilford Press.

Chapter 3.”Developmental levels of personality organization”.

4. What is special about the therapist – patient relationship in

psychodynamic therapy?

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 3.”The nuts and bolts of psychotherapy: getting started”

(up to “Practical issues”). Chapter 4. “Therapeutic interventions:

what does the therapist say and do?”

 McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A

Practitioner`s Guide. New York, London: The Guilford Press.

Chapter 6. “Basic Therapy Processes. Power and love”.

5. What are the specific phenomena? Transference,

countertransference, projective identification, resistance.

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 6. “Working with resistance”. Chapter 8. “Identifying and

working with countertransference”.

6. How does the psychodynamic therapist work? Setting, rules and

boundaries, therapeutic interventions, dream analysis etc.

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 3.”The nuts and bolts of psychotherapy: getting started.

Practical issues.”

 McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A

Practitioner`s Guide. New York, London: The Guilford Press.

Chapter 6. “Basic Therapy Processes” (up to “Power and love”).

7. What cures in psychodynamic therapy? Is this method effective? The

curative factors, effectiveness` research. Summary of the course so

far in brief presentations.

 Gabbard, G.O. (2010). Long-term Psychodynamic Psychotherapy:

A Basic Text. Washington D.C.: American Psychiatric Publishing.

Chapter 1. “Key concepts. Effectiveness` research”. Chapter 5.

“Goals and therapeutic action.”

 Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy.

The American Psychologist, 65(2), 98-109. doi:10.1037/a0018378

 Abbass A.A., Kisely S.R., Town J.M., Leichsenring F., Driessen E.,

De Maat S., Gerber A., Dekker J., Rabung S., Rusalovska S., Crowe

E. Short-term psychodynamic psychotherapies for common

mental disorders. (2014). Cochrane Database of Systematic

Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD004687. DOI:

10.1002/14651858.CD004687.pub4.

8. Test. What is special about the therapist?

 McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A

Practitioner`s Guide. New York, London: The Guilford Press.

Chapter 2. ”The psychoanalytic sensibility” and Chapter 3. “The

Therapist’s Preparation”.

9. Working with depression

 Valerio, R. (2015). Permission to Take a Breath: A Case of

Depression. In: R.F. Summers, J.P. Barber. (eds). Practicing

psychodynamic therapy: a casebook. The Guilford Press: New

York.

10. Working with obsessionality

 Elliott, L. J. (2015). “She’s Just Trying to Help”: A Case of

Obsessionality. In: R.F. Summers, J.P. Barber. (eds). Practicing

psychodynamic therapy: a casebook. The Guilford Press: New

York.

11. Working with fear of abandonment

 Schweitzer, R., & Vann, A. (2015). “I Can’t Leave Him, I Think He

Loves Me”: A Case of Fear of Abandonment. In: R.F. Summers, J.P.

Barber. (eds). Practicing psychodynamic therapy: a casebook. The

Guilford Press: New York

12. Working with low self-esteem

 Collier, S. J. (2015). The Uncertain Father: A Case of Low SelfEsteem.

In: R.F. Summers, J.P. Barber. (eds). Practicing

psychodynamic therapy: a casebook. The Guilford Press: New

York

13. Working with panic anxiety

 Shah, D. (2015). Horrified and Guilty: A Case of Panic Anxiety. In:

R.F. Summers, J.P. Barber. (eds). Practicing psychodynamic

therapy: a casebook. The Guilford Press: New York

14. Working with trauma.

 Campanella, K. (2015). Our Therapeutic Journey: A Case of

Trauma. In: R.F. Summers, J.P. Barber. (eds). Practicing

psychodynamic therapy: a casebook. The Guilford Press: New

York

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)