Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychofizjologia i neuronauka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-N2Z-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia i neuronauka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Niniejsze ćwiczenia pozwolą studentom poznać eksperymentalną psychofizjologię i metody okulograficzne dzięki praktycznemu doświadczeniu. W ramach zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z metodologią badań z zakresu psychofizjologii i eye-trackingu oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania badań, rejestracji i analizy sygnału oraz interpretacji danych. Z całego wachlarza dostępnych metod wybrane zostały metody psychofizjologii obwodowej (EKG – HR i HRV) oraz pomiar sakad, fiksacji i źrenicy.

Pełny opis:

Pierwsza część kursu (zajęcia 1-7) obejmuje zapoznanie z procedurami eksperymentalnymi w psychofizjologii oraz prowadzenie w małych grupach procedur badawczych w laboratorium. Na zajęciach 1-3 zostaną omówione podstawy pomiaru elektrofizjologicznego, preprocessingu sygnału EKG, obliczania i interpretacji wskaźników psychofizjologicznych bazujących na sygnale EKG. Na zajęciach 4-5 studenci będą ćwiczyć procedury badawcze w laboratorium, na podstawie których wykonają pomiary. Zajęcia 6 i 7 obejmują ćwiczenia związane z analizą zarejestrowanych sygnałów.

Druga część kursu (zajęcia 8-15) będzie poświęcona metodom eye-trackingowym w kognitywistyce. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne metody, praktyczne aspekty nagrań okulograficznych, pre-processing danych oraz standardowe metody analizy (czasy fiksacji, sakadyczne czasy reakcji, dynamika zmian w źrenicy).

Na ostatnich zajęciach studenci dokonają prezentacji wyników swoich nagrań. Przeprowadzony zostanie także pisemny test wiedzy.

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

90 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie teoretyczne do zajęć – 25 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 35 godzin.

- przygotowanie i prezentacja analiz – 30 godzin.

Liczba godzin ogółem – 120

Literatura:

Blok psychofizjologiczny

1. Sosnowski, T., Zimmer, K. (1993). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Doliński, D., Strelau, J. (2014). Psychologia akademicka. Gdańsk: GWP. [rozdział 18. Podstawy psychofizjologii]

5. Kalat, J. (2011). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Literatura uzupełniająca:

2. Caccioppo, J.T., Tassinary, L.G., Bernston, G.G., (2000). Handbook of psychophysiology. Cambridge: Cambridge University Press

Blok eye-trackingowy

Holmqvist K., Nystrom M., Andersson R., Dewhurst R., Jarodzka H., van De Wijer J. (2015). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford: Oxford University Press.

(wybrane rozdziały dostępne przez COME)

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- ma wiedzę z zakresu podstaw pomiaru psychofizjologicznego i eye-trackingowego.

Postawy. Student:

- stosuje zasady etyczne prowadzenia badań eksperymentalnych.

Umiejętności. Student:

- potrafi zrealizować pomiar wybranych parametrów fizjologicznych,

- potrafi przeprowadzić wstępna obróbkę sygnału elektrofizjologicznego,

- potrafi przeprowadzić analizy uzyskanych wskaźników psychofizjologicznych,

- potrafi nadać psychologiczne znaczenie zaobserwowanym efektom fizjologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

1.Test jednokrotnego wyboru – kryterium zaliczenia 40%

2. Zespołowa realizacja wszystkich ćwiczeniowych procedur badawczych – 10%

3. Prezentacja opracowanych wyników eksperymentalnych – 40%

4. Obecność na zajęciach (limit 2 nieobecności)

5. Aktywność na zajęciach – 10%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.