Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OB-32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności akademickie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel: celem zajęć o charakterze warsztatowym jest wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności akademickie niezbędne dla opracowania prac teoretycznych o charakterze naukowym z zakresu psychologii. Uzyskane umiejętności będą podstawą dla opracowywania, na kolejnych latach studiów, prac rocznych empirycznych oraz prac magisterskich.

Zajęcia trwają 30 godzin.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Wybór tematyki: od ogólnego obszaru zainteresowań do sformułowania uszczegółowionego tematu

Dyskusja grupowa, kierowana przez prowadzącego, na podstawie odpowiedzi na pytania, sformułowane w podgrupach: na jakiej podstawie naukowcy dokonują wyboru tematyki swoich badań? Jakie jest względne znaczenie osobistych zainteresowań i potrzeb naukowych? Czy w wyborze tematyki można/należy kierować się znaczeniem praktycznym zagadnienia? Czy psycholog może poszukiwać rozwiązania własnych problemów w swojej pracy badawczej? Jak dokonywać uszczegółowienia tematu? Zaliczenie: opis hierarchiczny sformułowanego, indywidualnego tematu pracy.

2. Plan pracy: od planu formalnego do merytorycznego

Uczestnicy samodzielnie formułują plan formalny pracy, następnie konfrontowane są wszystkie propozycje. W małych grupach (lub indywidualnie) formułowane są plany merytoryczne prac na tematy wybrane przez uczestników na pierwszych zajęciach. Zaliczenie: ogólny merytoryczny plan pracy.

3. Przeszukiwanie literatury: prace o charakterze ogólnym

Omówienie możliwych do wykorzystania źródeł, począwszy od prac typu podręcznikowego. Analiza sposobów przeszukiwania literatury z uwzględnieniem elementów uwypuklających strukturę oraz wspomagających poszukiwania (spis treści, słowniczek, indeks rzeczowy, ilustracje, rodzaje czcionki, podziały treści itd.) na podstawie publikacji zaproponowanych przez każdego uczestnika, zgodnie z jego obszarem zainteresowań. Zaliczenie: opis przebiegu przeszukiwania literatury.

4. Przeszukiwanie literatury: prace o charakterze specjalistycznym

Każdy uczestnik przedstawia znalezione przez siebie publikacje specjalistyczne, dotyczące tematyki jego pracy, oraz sposoby, które wykorzystał, aby znaleźć i wybrać te publikacje. Zaliczenie: spis publikacji specjalistycznych.

5. Przeszukiwanie elektronicznych baz danych

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Każdy uczestnik przeszukuje bazy w celu znalezienia dodatkowej literatury do swojej pracy i omawia z partnerem sposoby poszukiwania. Prowadzący podaje każdemu uczestnikowi listę kilku publikacji, które uczestnik musi znaleźć w bazach. Zaliczenie: spis publikacji pozyskanych w bazach elektronicznych.

6. Sporządzanie notatek z literatury

Prowadzący prezentuje i poddaje pod dyskusję różne metody notowania: notatki linearne, notatki matrycowe, mapy pojęciowe. Uczestnicy, w trakcie dyskusji grupowej, uzgadniają, czym powinny charakteryzować się dobre notatki oraz jakich sposobów notowania należy unikać. Prowadzący dokonuje rozróżnienia na merytoryczny oraz formalny aspekt notatek. Zaliczenie: sporządzenie notatek z wybranej do pracy literatury.

7. Dobór danych do pracy – krytyczne myślenie

W trakcie pracy w parach lub małych grupach, uczestnicy prezentują i omawiają wybrane przez siebie materiały źródłowe, uzasadniając wybory i odrzucenia. Zaliczenie: pisemne uzasadnienie wyborów i odrzuceń.

8. Stawianie tez i ich uzasadnianie

Każdy uczestnik opracowuje poza zajęciami, a następnie prezentuje na zajęciach główne tezy swojej pracy i je uzasadnia. W trakcie dyskusji formułowana jest ocena, na ile dana teza i jej uzasadnienie jest przekonujące. Zaliczenie: pisemne przedstawienie tez i ich uzasadnienia.

9. Konstruowanie zasadniczej części pracy

Na podstawie sformułowanego planu oraz postawionych tez każdy uczestnik prezentuje organizację treści w części zasadniczej pracy. Zaliczenie: uszczegółowiony konspekt pracy.

10. Wprowadzenie i podsumowanie pracy

Każdy uczestnik opracowuje poza zajęciami, a następnie prezentuje na zajęciach szczegółowy konspekt wprowadzenia i podsumowania pracy. Zaliczenie: konspekt wprowadzenia i podsumowania.

11. Naukowy styl pisania

Prowadzący wybiera kilka tekstów, różniących się stylem i organizuje w małych grupach dyskusję oraz ocenę poszczególnych rodzajów naukowego stylu pisania. Zaliczenie: samodzielna analiza stylu wskazanego przez prowadzącego tekstu.

12. Abstrakt

Prowadzący wybiera kilka artykułów i prosi uczestników o napisanie ich abstraktów. Uczestnicy porównują napisane przez siebie abstrakty z abstraktami opracowanymi przez autorów tekstów. Każdy uczestnik opracowuje abstrakt własnej pracy. Zaliczenie: samodzielnie opracowany abstrakt własnej pracy.

13. Słowa kluczowe

Prowadzący wybiera kilka artykułów i prosi uczestników o napisanie słów kluczowych. Uczestnicy porównują napisane przez siebie słowa kluczowe ze słowami kluczowymi opracowanymi przez autorów tekstów. Ćwiczenia powinny być wykonane dla tekstów w języku polskim oraz w języku angielskim. Każdy uczestnik opracowuje słowa kluczowe do własnej pracy. Zaliczenie: samodzielnie opracowany zestaw słów kluczowych do własnej pracy.

14. Cytowanie literatury i sporządzanie bibliografii

Prowadzący dostarcza uczestnikom zestawienia wskazówek zgodnych ze standardami APA. Uczestnicy formatują bibliografię do własnej pracy. Zaliczenie: bibliografia sformatowana zgodnie ze standardami APA.

15. Edytowanie tekstu

Uczestnicy zapoznają się ze wskazówkami dla autorów w różnych czasopismach, polskich oraz międzynarodowych. Zaliczenie: sformatowanie własnej pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

(1) zna specyfikę języka naukowego psychologii, rozróżnia pojęcia naukowe i potoczne; (2) zna terminologię i główne nurty psychologii naukowej; (3) potrafi wybrać dane z literatury potwierdzające stawiane tezy; (4) zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i stosuje je w swoim postępowaniu.

Umiejętności:

(1) potrafi rozumować i wyprowadzać wnioski zgodnie z zasadami logiki oraz dostrzegać podstawowe błędy logiczne w rozumowaniu innych ludzi; (2) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł; (3) posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów, opartych na krytycznej analizie literatury; (4) potrafi samodzielnie opracować pisemnie wybrane zagadnienie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach o charakterze naukowym.

Kompetencje społeczne:

(1) potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role; (2) jest świadomy własnych ograniczeń, wynikających z wczesnego etapu nabywania wiedzy; (3) rozumie potrzebę stałego samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena wykonania ćwiczeń z każdego tematu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.