Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania etologiczne w praktyce terenowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO3-02 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Badania etologiczne w praktyce terenowej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Studenci podzieleni zostaną na 2-3 osobowe zespoły, w których pracować będą nad określonymi zagadnieniami z zakresu badań etologicznych w naturalnym środowisku bytowania zwierząt. Celem zajęć jest przygotowanie studentów, w podstawowym zakresie, do samodzielnej pracy badawczej i obserwacji zachowań zwierząt w ich środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z technikami monitorowania zachowań w terenowych badaniach etologicznych, a następnie samodzielnie wykonywać będą zadania badawcze. Omówione zostaną też poszczególne grupy zachowań dostępne dla wybranych gatunków z jakimi mogą spotkać się uczestnicy w czasie pracy na zajęciach. Studenci zostaną podzieleni na 2-3 osobowe zespoły. Praca ich polegać będzie na zbieraniu materiału w terenie, analizie zebranych danych oraz opracowaniu wybranych zagadnień. Studenci gromadzić będą dane na temat gatunków zamieszkujących dany teren oraz ich zachowań np. terytorialnych, godowych, pokarmowych czy eksploracyjnych. Na koniec zajęć studenci prezentować będą w zespołach wyniki swojej pracy.

Nakład pracy studenta: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych 30h, samodzielne zbieranie materiałów (filmowych, danych na temat liczebności, częstości poszczególnych zachowań itp.) 30h, przygotowanie projektu 15h, przygotowanie i wykonanie prezentacji 10h, samodzielna lektura 15h

Literatura:

Sadowski, B. (2003). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN. – wybrane rozdziały.

Sadowski, B., Chmurzyński, J. (1989). Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa:PWN. – wybrane rozdziały.

Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. – wybrane fragmenty.

Kaleta, T. (2007). Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Krebs Ch. J. (1997, 2001, 2011). Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa: PWN. – wybrane fragmenty.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: Student nabędzie wiedzę w zakresie podstawowej terminologii i technik badawczych. W zakresie umiejętności: Posiądzie umiejętność obserwacji, zbierania danych w terenie i interpretacji wyników. W zakresie kompetencji społecznych: Student potrafi pracować w zespole podczas wykonywania zadań badawczych, a także samodzielnie wykonywać zadania i prezentować efekty swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą otrzymania oceny pozytywnej jest wykonanie i prezentacja projektu. Projekt będzie polegał na samodzielnym zebraniu danych na jeden z podanych tematów (w zależności od aktualnie prowadzonych badań), ich analizie oraz interpretacji oraz omówieniu w formie prezentacji multimedialnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.