Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ciekawość, nuda i zachowania eksploracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO3-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Ciekawość, nuda i zachowania eksploracyjne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce zachowań eksploracyjnych zwierząt i człowieka, w tym: adaptacyjnej funkcji tych zachowań; rozwojowi filo- i ontogenetycznemu; mechanizmom motywacyjnym. Omawiane są również zjawiska pokrewne eksploracji, takie jak ciekawość poznawcza, zabawa i preferencje estetyczne. Zajęcia obejmują demonstrację metod badania zachowań eksploracyjnych u zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce zachowań eksploracyjnych zwierząt i człowieka, w tym: adaptacyjnej funkcji tych zachowań; rozwojowi filo- i ontogenetycznemu; mechanizmom motywacyjnym. Omawiane są również zjawiska pokrewne eksploracji, takie jak ciekawość poznawcza, zabawa i preferencje estetyczne. Zajęcia obejmują demonstrację metod badania zachowań eksploracyjnych u zwierząt.

W programie ćwiczeń przewidziane są m.in. eksperymenty. Ich realizacja obejmuje: przeprowadzenie badania, kodowanie danych, analizę statystyczną, interpretację wyników. Wszystkie etapy będą realizowane wspólnie przez studentów w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie raportu z wybranego eksperymentu (raport powinien zawierać: krótką charakterystykę problemu, hipotezy, opis metody, wyniki analizy statystycznej, wnioski) oraz uzyskanie co najmniej 60% punktów w teście sprawdzającym wiedzę.

Program zajęć

1. (zajęcia 1-2). Omówienie programu zajęć; zachowania eksploracyjne jako przedmiot zainteresowań nauk behawioralnych; definicja i klasyfikacja zachowań eksploracyjnych;

2. (3-10). Podstawowe prawidłowości w przebiegu zachowań eksploracyjnych; teorie motywacji aktywności eksploracyjnej: popędowe (Montgomery, Myers i Miller, Glanzer, Fowler), koncepcje optymalnego poziomu wzbudzenia (Hebb, Berlyne, Matysiak), podejście poznawcze (Inglis); teorie temperamentu odwołujące się do konstruktu optymalnego poziomu wzbudzenia (Eysenck, Zuckerman);

Eksperyment 1: wpływ deprywacji pokarmowej na aktywność eksploracyjną szczurów.

Eksperyment 2: zjawisko wzmocnienia sensorycznego.

Eksperyment 3: wpływ wzbudzenia emocjonalnego na aktywność eksploracyjną szczurów:

a). wpływ światła

b). wpływ zapachu kota

c). wpływ alkoholu

Literatura obowiązkowa: 1). Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.47-75. 2). Matysiak, J. (1980). Różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt w świetle koncepcji zapotrzebowania na stymulację. Wrocław: Ossolineum, s. 68-75. 3). Matysiak, J. (1993). Głód stymulacji. Warszawa: Wydział Psychologii UW, s.117-128. 4). Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN, s. 75-82, 163-173. 5). Godzińska, E. (1996). Etologia i mechanizmy zachowania. Kosmos, 2-3, 253-262. 6). Łukaszewska, I. (1996). Eksploracja i habituacja. Kosmos, 45, 375-389.

Literatura nieobowiązkowa: 1). Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 70-89.

3. (11-12). Adaptacyjna funkcja eksploracji; metody badań; korzyści i koszty związane z eksploracją; uczenie utajone;

Eksperyment 4: Wpływ wcześniejszej eksploracji na zachowanie w warunkach stresogennych.

Demonstracja: porównanie aktywności eksploracyjnej szczura i królika; zachowania eksploracyjne szczura na obcym terytorium.

Literatura obowiązkowa: 1). Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 38-46.

Literatura nieobowiązkowa: 1). Cowan, P.E. (1983). Exploration in small mammals: Ethology and ecology. W: J. Archer, L. Birke (red.), Exploration in animals and humans (s. 147-175). Cambridge: Van Nostrand Reinhold. 2). Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 37-42.

4. (13-14). Zabawa; kategorie zabawy; związek zabawy z eksploracją; eksploracja u dzieci.

Literatura nieobowiązkowa: 1). Einon, D.F. (1983). Play and exploration. W: J. Archer, L. Birke (red.), Exploration in animals and humans (s. 210-229). Cambridge: Van Nostrand Reinhold.

Literatura:

Cowan, P.E. (1983). Exploration in small mammals: Ethology and ecology. W: J. Archer, L. Birke (red.), Exploration in animals and humans (s. 147-175). Cambridge: Van Nostrand Reinhold.

Einon, D.F. (1983). Play and exploration. W: J. Archer, L. Birke (red.), Exploration in animals and humans (s. 210-229). Cambridge: Van Nostrand Reinhold.

Matysiak, J. (1980). Różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt w świetle koncepcji zapotrzebowania na stymulację. Wrocław: Ossolineum, s. 68-75.

Matysiak, J. (1993). Głód stymulacji. Warszawa: Wydział Psychologii UW, s.117-128.

Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.47-75.

Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 38-46.

Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 70-89.

Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 37-42.

Špinka, M., Newberry, R.C., Bekof, M. (2006). Zabawa ssaków: nauka radzenia sobie w sytuacji zaskoczenia. W: W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza (s. 171-212). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN, s. 75-82, 163-173.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student definiuje zachowania eksploracyjne, porównuje i klasyfikuje formy zachowań eksploracyjnych, dyskutuje problemy definicyjne, odróżnia eksplorację motywowaną ciekawością od motywowanej pierwotnymi popędami biologicznymi (np. głodem); formułuje hipotezy na podstawie omawianych teorii, dostosowuje standardowe testy laboratoryjne do specyfiki badanego problemu; wyjaśnia uzyskane w badaniu wyniki; integruje problematykę zachowań eksploracyjnych z biologicznymi teoriami osobowości.

Umiejętności:

student posługuje się standardowymi testami behawioralnymi stosowanymi w badaniach laboratoryjnych zwierząt (test otwartego pola, test otworów, skrzynka Skinnera, labirynt T-kształtny).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru) + praca semestralna (raport z wybranego eksperymentu realizowanegow trakcie zajęć)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.