Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DNA i zachowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO3-06
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: DNA i zachowanie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy genetyki zachowania się człowieka 2500-PL-PS-FO4-02

Założenia (opisowo):

Zalecane zaliczenie kursu Podstawy genetyki zachowania się człowieka


Kurs dla roku II-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów Wydziału Psychologii UW z mało znaną w Polsce perspektywą badań psychologicznych koncentrującą się na poszukiwaniu konkretnych genów związanych ze specyficznymi aspektami zachowania i wykorzystującą techniki opracowane i wykorzystywane dotychczas w biologii i medycynie. Powiązania między genotypem a zachowaniem (m.in. osobowość, inteligencja, zaburzenia psychiczne) uzupełniane będą o informacje dotyczące pośredniczących mechanizmów neuronalnych. Całość ilustrowana będzie przy wykorzystaniu wyników najnowszych badań. Omówione ponadto zostaną problemy etyczne związane z poszukiwaniem i identyfikowaniem genów związanych z zachowaniem.

Pełny opis:

Program wykładu obejmuje trzy bloki zagadnień. Część pierwsza (zajęcia 1-3) będzie związana z przypomnieniem podstawowych pojęć genetyki (w tym genetyki zachowania) oraz przedstawieniem metod badania relacji pomiędzy genotypem a zachowaniem. Szczegółowo omówione zostaną rodzaje badań powiązań allelicznych oraz metod analizy sprzężeń. Zaprezentowane zostaną ponadto podstawy metod neuroobrazowania stosowanych w badaniach z pogranicza genetyki, neurobiologii i nauk o zachowaniu. Część druga wykładu (zajęcia 4-13) obejmować będzie przedstawienie istniejącego stanu wiedzy na temat relacji pomiędzy genotypem, mechanizmami neuronalnymi a określonym obszarem zachowania. Kolejno omówione zostaną badania dotyczące wymiarów osobowości/temperamentu, orientacji seksualnej i inteligencji. W dalszej części wykładu przedstawione zostaną dane dotyczące różnych chorób i zaburzeń psychicznych (m.in. schizofrenia, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, ADHD, autyzm, uzależnienia). Trzecia część wykładu (zajęcia 14) służyć będzie przedstawieniu kwestii etycznych związane z poszukiwaniem i identyfikowaniem genów związanych z zachowaniem.

Nakład czasu: uczestnictwo w zajęciach 30 godzin, przygotowanie do zajęć 30 godzin. Przygotowanie do egzaminu końcowego 30 godzin. Razem 90 godzin.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2008). Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna podstawowe pojęcia genetyki zachowania

- wymienia i opisuje rodzaje podstawowych metod genetyki zachowania w aspekcie badań molekularnych

- prezentuje założenia metod neuroobrazowania

- prawidłowo przedstawia mechanizmy zależności między zmiennością genetyczną, funkcjonowaniem mechanizmów neuronalnych i zachowaniem

- zna podstawowe wyniki badań pokazujących zależności pomiędzy określonymi genami i związanymi z nimi mechanizmami neuronalnymi a różnymi aspektami zachowania

Ponadto student dostrzega konieczność poszukiwania informacji dotyczących genetycznych przyczyn zachowań człowieka oraz umie zinterpretować wyniki badań prowadzonych w paradygmacie genetyki zachowania. Student jest świadomy zagrożeń i wyzwań związanych z badaniami prowadzonymi na styku genetyki, neurobiologii i nauk o zachowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru po zakończeniu zajęć. Jedynym kryterium oceny jest poprawność odpowiedzi na pytania testowe.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)