Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia bólu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO3-09
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia bólu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

Dla roku III, IV i V

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę wykładów. Mają one na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów bólu. Przedstawione zostaną koncepcje bólu oraz przegląd badań dotyczących psychologicznych czynników wpływających na doświadczanie bólu. Opisane będą psychologiczne aspekty bólu ostrego (na przykładzie ostrego bólu pooperacyjnego) i przewlekłego (na przykładzie przewlekłego bólu migrenowego). Przedmiotem analiz będzie również specyfika doświadczania bólu przez dzieci i młodzież, w tym szczególna uwaga zwrócona zostanie na wpływ rodziców na poziom odczuwania bólu przez dzieci i młodzież. Poruszona zostanie również problematyka psychologicznej terapii bólu.

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta:

- charakteryzuje zjawisko bólu

- rozumie na czym polega psychologiczny aspekt doświadczania bólu

- ma wiedzę na temat technik pomiaru doświadczania bólu

- zna specyfikę doświadczania bólu przez dzieci

- jest świadomy znaczenia czynników psychologicznych w bólu ostrym i przewlekłym

Umiejętności studenta:

- potrafi analizować zjawisko bólu w kontekście psychologicznym

- potrafi wskazać narzędzia pomiaru doświadczania bólu

Kompetencje społeczne studenta:

- dostrzega związek między czynnikami psychologicznymi a doświadczaniem bólu ostrego i przewlekłego

- dostrzega związek między zachowaniem rodziców a doświadczaniem bólu przez dzieci

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)