Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parenting - Psychologia rodzicielstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parenting - Psychologia rodzicielstwa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

kurs dla lat: II-V

Skrócony opis:

Kurs dotyczyć będzie psychologicznych aspektów podejmowania ról rodzicielskich. W centrum naszych rozważań znajdować się będzie zatem rodzic. Celem pierwszej części kursu jest przedstawienie studentom teoretycznego zróżnicowania rozumienia procesów związanych z ojcostwem i macierzyństwem, zaś druga jego część dotyczy specyficznych kontekstów pełnienia roli rodzica w obrębie szeroko rozumianej normy.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie potrafił:

-Dokonać charakterystyki roli rodzicielskiej w języku poszczególnych teorii psychologicznych (psychodynamiczna, behawioralno – poznawcza, systemowa).

-Opisać jak rozumiane są zadania rodzica w każdej z wymienionych teorii.

- Określić mechanizmy wpływu wychowawczego rodzica wobec dziecka zgodnie z wymienionymi podejściami teoretycznymi

- Wymienić zadania i wyzwania stojące przed rodzicami dzieci w różnym wieku

- Opisać specyfikę pełnienia ról rodzicielskich w specyficznych kontekstach rodzinnych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zastanawiać się będziemy jak klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne człowieka odnoszą się do rodzicielstwa (podejście psychodynamiczne, behawioralno – poznawcze, systemowe, narracyjne). W drugiej części kursu uwaga skierowana zostanie na specyficzne konteksty pełnienia roli rodzica i związane z nimi wyzwania. Omówimy charakterystyki rodzicielstwa w kontekście rozwojowym (kolejne etapy rozwoju dziecka), oraz w alternatywnych formach życia rodzinnego (samotne rodzicielstwo, rodziny rekonstruowane oraz rodzicielstwo adopcyjne). Kurs zakończą zajęcia poświęcone łączeniu poszczególnych ról w życiu człowieka dorosłego (rodzic-małżonek/partner – pracownik).

Literatura:

1.

Literatura:

Żurek A. (2016) Role rodzinne w płynnej nowoczesności. Str. 29 – 39 W: Przybył I., Żurek A. Między przystosowaniem a kreacją. Wydawnictwa UAM, Poznań

2.

Literatura:

Winnicott D. (2011) Zabawa a rzeczywistość. Rozdział 9: Lustrzana rola matki i rodziny w rozwoju dziecka. Imago, Gdańsk 2011.

B.Cramer „Zawód dziecko“

Kołakowski A., Pisula A. (2011) Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Rozdział 1: Wprowadzenie do psychologii behawioralnej.

3.

Literatura:

De Barbaro B. (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. WUJ Kraków.

Rozdział 1: Ogólna teoria systemów.

Rozdział 4: Struktura rodziny

Wrzesień W.(2016) Rodzinne (post)role w postnowoczesności. Str. 39 – 49 Żurek A. (red) Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją. Wydawnictwa UAM, Poznań.

4.

Literatura:

Cierpka A. (2004) Narracje rodzinne w procesie kształtowania się tożsamości człowieka. Str 115 – 133, W: Dryll E., Cierpka A. (red) Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Wydawnictwa IP PAN

Dryll E. (2012) Rodzinne środowisko wychowawcze w ujęciu psychologii narracyjnej. Psychologia Wychowawcza 1, 7 – 25.

5.

Literatura:

De Barbaro B. (2016) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. WUJ Kraków, Rozdział 3: Procesy emocjonalne w rodzinie.

Slade A., Cohen L.J. (1996) Process of parenting and the remembrance of things. Infant Mental Health Journal 17, 3, 217 – 236.

6.

Literatura:

Tryjarska B (2012) red. Bliskość w rodzinie. Wyd. Scholar

Rozdział 8: Zalewska M. Style więzi małżeńskiej a spostrzeganie bliskości w triadzie matka – ojciec – dziecko.

Plopa M. (2014) Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania W:. Janicka I., Liberska H. Psychologia rodziny PWN.

Zdolska_wawrzkiewicz A., Midzan M., Chrzan Dętkoś M. (2018) Więź z własną matką, a stawanie się matką – zagadnienia teoretyczne. Polskie Forum Psychologiczne, 23,3, 557 – 751.

7.

Liberska H., Matuszewska M(2014) Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania. W: Janicka i., Liberska H. Psychologia rodziny. PWN

Plopa M. (2015)Psychologia rodziny. Rozdział 3: Rodzice a rozwój dziecka. Wyd. Impuls.

8.

Literatura:

Przetacznik Gierowska M. (2002) Psychologia Wychowania. PWN

Rozdział 31: Pielęgnacja i wychowanie małego dziecka.

Rozdział 32: Wychowanie w okresie przedszkolnym

9.

Literatura:

Przetacznik Gierowska M. (2002) Psychologia Wychowania.PWN

Rozdział 33: Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Obuchowska I. (1996) Drogi dorastania R. XIII (208 – 223)

Juul J. (2014) Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie. Wyd. MiND

10.

Literatura:

Rydz S. (2014) Samotne rodzicielstwo. Str. 243 – 257. W: Janicka I. Liberska H. (red) Psychologia Rodziny PWN Psychologia rodziny PWN.

11.

Literatura:

Lewandowska – Walter A (2014) Rodzina zrekonstruowana. W: Janicka I., Liberska H. Psychologia Rodziny PWN.

12.

Literatura

Keck.G.C.,Kupecky R.M. (2010) Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju.

Rozdział 1: Kim jest zranione dziecko. Zrozumienie cyklu przywiązania.

Rozdział 2: Miej odwagę być rodzicem. Określenie swojej roli w życiu dziecka.

Kotowska K. (2010) Wieża z klocków. Media Rodzina

13. Literatura

Rostowska T. (2009) Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Wyd. Impuls

Rozdział 5: Role społeczne człowieka dorosłego a jakość życia.

Rozdział 7: Równowaga miedzy rodzina a pracą.

14. Literatura:

(do wyboru dwie z poniższych pozycji)

Stein A. (2019) Dziecko z bliska. Mamania

Juul J. (2012) Twoje kompetentne dziecko. Wyd.Mind

Faber A., Mazlish E. (2013) Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Media Rodzina

Pryor K. (2012) Najpierw wytresuj kurczaka. Media Rodzina

Nelsen J (2016) Pozytywna dyscyplina. CoJaNaTo

15. Kolokwium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)