Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoedukacja – jak tworzyć zajęcia i materiały psychoedukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS5-05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoedukacja – jak tworzyć zajęcia i materiały psychoedukacyjne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

kurs dla lat II-V

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentek i studentów do projektowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowywania materiałów popularyzujących wiedzę psychologiczną do zastosowania w edukacji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci i studentki:

Wiedza

• znają wybrane techniki i metody pracy z grupą

• znają zasady przygotowywania i ewaluacji warsztatów i materiałów psychoedukacyjnych

• zna etapy uczenia się przez doświadczenie (cykl Kolba)

• znają podstawy prawne oraz zasady etyczne ważne przy podejmowaniu działań psychoedukacyjnych

Umiejętności

• planują formy edukacyjne dostosowane do możliwości rozwojowych

• przygotowują program warsztatu psychoedukacyjnego; prowadzą warsztat psychoedukacyjny na podstawie własnego programu

• nawiązują i podtrzymują kontakt z grupą

• reagują na różnorodne zachowania uczestników w trakcie procesu grupowego

Kompetencje społeczne

• wykorzystują posiadaną wiedzę do podejmowania lub wspierania działań edukacyjnych

• wykorzystują posiadaną wiedzę w działaniach na rzecz innych ludzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)