Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój psychoseksualny a zaburzenia seksualne – diagnoza, terapia, profilaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS5-06
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój psychoseksualny a zaburzenia seksualne – diagnoza, terapia, profilaktyka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru

rok studiów IV-V

kolejność zapisów

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat rodzajów psychogennych zaburzeń seksualnych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zna rozwojowy model genezy zaburzeń seksualnych.

Zna psychologiczne metody diagnostyczne stosowane w praktyce seksuologicznej.

Ma wiedzę na temat związków między funkcjonowaniem psychicznym i psychologicznym a funkcjonowaniem somatycznym.

Zna podstawowe metody pomocy seksuologicznej.

Zna modele projektowania warsztatów profilaktycznych.

Potrafi dokonać diagnozy podstawowych trudności seksuologicznych.

Potrafi dobrać metodę pomocy seksuologicznej do podstawowych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych.

Potrafi zaprojektować warsztaty edukacyjne i treningi umiejętności rodzicielskich dla profilaktyki zaburzeń seksualnych.

Jest świadomy złożoności ludzkiej seksualności i interdyscyplinarności seksuologii.

Jest świadomy wpływów doświadczeń pozaseksualnych i seksualnych do 18 r.ż. na seksualność osoby dorosłej.

Rozumie konieczność posiadania świadomości na temat własnej seksualności dla pomagania pacjentom zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Szwarocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Seminarium towarzyszy poparte dowodami naukowymi podejście do seksualności jako obszaru obecnego w życiu człowieka od urodzenia do śmierci i ewoluującego przez całe życie.

Studenci podczas zajęć będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i wykształcić umiejętności niezbędne do diagnozy zaburzeń seksualnych (w tym poznają diagnostykę seksuologiczną charakterystyczną dla różnych podejść terapeutycznych), przeprowadzania badania psychologicznego typowego w diagnostyce seksuologicznej, projektowania oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych dla zaburzeń seksualnych o etiologii rozwojowej, w tym: warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.

Jednym z elementów praktycznych realizowanych w trakcie seminarium będzie praca z własną seksualnością celem kształtowania niezbędnych umiejętności terapeutycznych.

Literatura:

• Beisert M. (2006) (red.) Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa: PWN, Rozdział: 1, 5, 6;

• Cierpiałkowska L., Soroko E. (2017) (red.) Zaburzenia osobowości, problemy diagnozy klinicznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rozdział: 17;

• Lew-Starowicz Z. Psychologiczne aspekty zaburzeń seksualnych. W: Strelau (red.).Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3). GWP, Gdańsk 2000: 729–750;

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN, Kraków-Warszawa 1998;

• Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W:Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 3, GWP, Gdańsk 2000: 837–844;

• Przyłuska-Fiszer A. Kodeks etyczny Światowego Stowarzyszenia Seksuologicznego. Przegląd Seksuologiczny 2007; 11 (3): 26;

• Robacha A. Metody badań seksuologicznych. W: Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.(red.). Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

• Kościańska A., Sokoluk W. Instruktaż nadmierny – historia pewnej przygodyseksualnej, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W. Skąd się (nie) biorą dzieci?, Wydawnictwo Beata Vita,Warszawa, 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W., 100% ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019;

• Maxwell S., Jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Mądre wychowanie dzieci w świecie internetu i nowoczesnych technologii, Vesper, Poznań, 2010;

• Stein A. Nowe wychowanie seksualne; Mamania, Warszawa, 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Szwarocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Seminarium towarzyszy poparte dowodami naukowymi podejście do seksualności jako obszaru obecnego w życiu człowieka od urodzenia do śmierci i ewoluującego przez całe życie.

Studenci podczas zajęć będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i wykształcić umiejętności niezbędne do diagnozy zaburzeń seksualnych (w tym poznają diagnostykę seksuologiczną charakterystyczną dla różnych podejść terapeutycznych), przeprowadzania badania psychologicznego typowego w diagnostyce seksuologicznej, projektowania oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych dla zaburzeń seksualnych o etiologii rozwojowej, w tym: warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.

Jednym z elementów praktycznych realizowanych w trakcie seminarium będzie praca z własną seksualnością celem kształtowania niezbędnych umiejętności terapeutycznych.

Literatura:

• Beisert M. (2006) (red.) Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa: PWN, Rozdział: 1, 5, 6;

• Cierpiałkowska L., Soroko E. (2017) (red.) Zaburzenia osobowości, problemy diagnozy klinicznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rozdział: 17;

• Lew-Starowicz Z. Psychologiczne aspekty zaburzeń seksualnych. W: Strelau (red.).Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3). GWP, Gdańsk 2000: 729–750;

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN, Kraków-Warszawa 1998;

• Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W:Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 3, GWP, Gdańsk 2000: 837–844;

• Przyłuska-Fiszer A. Kodeks etyczny Światowego Stowarzyszenia Seksuologicznego. Przegląd Seksuologiczny 2007; 11 (3): 26;

• Robacha A. Metody badań seksuologicznych. W: Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.(red.). Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

• Kościańska A., Sokoluk W. Instruktaż nadmierny – historia pewnej przygodyseksualnej, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W. Skąd się (nie) biorą dzieci?, Wydawnictwo Beata Vita,Warszawa, 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W., 100% ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019;

• Maxwell S., Jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Mądre wychowanie dzieci w świecie internetu i nowoczesnych technologii, Vesper, Poznań, 2010;

• Stein A. Nowe wychowanie seksualne; Mamania, Warszawa, 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Szwarocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Seminarium towarzyszy poparte dowodami naukowymi podejście do seksualności jako obszaru obecnego w życiu człowieka od urodzenia do śmierci i ewoluującego przez całe życie.

Studenci podczas zajęć będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i wykształcić umiejętności niezbędne do diagnozy zaburzeń seksualnych (w tym poznają diagnostykę seksuologiczną charakterystyczną dla różnych podejść terapeutycznych), przeprowadzania badania psychologicznego typowego w diagnostyce seksuologicznej, projektowania oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych dla zaburzeń seksualnych o etiologii rozwojowej, w tym: warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.

Jednym z elementów praktycznych realizowanych w trakcie seminarium będzie praca z własną seksualnością celem kształtowania niezbędnych umiejętności terapeutycznych.

Literatura:

• Beisert M. (2006) (red.) Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa: PWN, Rozdział: 1, 5, 6;

• Cierpiałkowska L., Soroko E. (2017) (red.) Zaburzenia osobowości, problemy diagnozy klinicznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rozdział: 17;

• Lew-Starowicz Z. Psychologiczne aspekty zaburzeń seksualnych. W: Strelau (red.).Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3). GWP, Gdańsk 2000: 729–750;

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN, Kraków-Warszawa 1998;

• Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W:Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 3, GWP, Gdańsk 2000: 837–844;

• Przyłuska-Fiszer A. Kodeks etyczny Światowego Stowarzyszenia Seksuologicznego. Przegląd Seksuologiczny 2007; 11 (3): 26;

• Robacha A. Metody badań seksuologicznych. W: Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.(red.). Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

• Kościańska A., Sokoluk W. Instruktaż nadmierny – historia pewnej przygodyseksualnej, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W. Skąd się (nie) biorą dzieci?, Wydawnictwo Beata Vita,Warszawa, 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W., 100% ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019;

• Maxwell S., Jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Mądre wychowanie dzieci w świecie internetu i nowoczesnych technologii, Vesper, Poznań, 2010;

• Stein A. Nowe wychowanie seksualne; Mamania, Warszawa, 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Szwarocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Seminarium towarzyszy poparte dowodami naukowymi podejście do seksualności jako obszaru obecnego w życiu człowieka od urodzenia do śmierci i ewoluującego przez całe życie.

Studenci podczas zajęć będą mieli możliwość zdobyć wiedzę i wykształcić umiejętności niezbędne do diagnozy zaburzeń seksualnych (w tym poznają diagnostykę seksuologiczną charakterystyczną dla różnych podejść terapeutycznych), przeprowadzania badania psychologicznego typowego w diagnostyce seksuologicznej, projektowania oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych dla zaburzeń seksualnych o etiologii rozwojowej, w tym: warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.

Jednym z elementów praktycznych realizowanych w trakcie seminarium będzie praca z własną seksualnością celem kształtowania niezbędnych umiejętności terapeutycznych.

Literatura:

• Beisert M. (2006) (red.) Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa: PWN, Rozdział: 1, 5, 6;

• Cierpiałkowska L., Soroko E. (2017) (red.) Zaburzenia osobowości, problemy diagnozy klinicznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rozdział: 17;

• Lew-Starowicz Z. Psychologiczne aspekty zaburzeń seksualnych. W: Strelau (red.).Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3). GWP, Gdańsk 2000: 729–750;

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. IPiN, Kraków-Warszawa 1998;

• Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W:Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 3, GWP, Gdańsk 2000: 837–844;

• Przyłuska-Fiszer A. Kodeks etyczny Światowego Stowarzyszenia Seksuologicznego. Przegląd Seksuologiczny 2007; 11 (3): 26;

• Robacha A. Metody badań seksuologicznych. W: Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.(red.). Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

• Kościańska A., Sokoluk W. Instruktaż nadmierny – historia pewnej przygodyseksualnej, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W. Skąd się (nie) biorą dzieci?, Wydawnictwo Beata Vita,Warszawa, 2020;

• Kotoro B-B., Sokoluk W., 100% ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach, Wydawnictwo Czarna Owca, 2019;

• Maxwell S., Jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Mądre wychowanie dzieci w świecie internetu i nowoczesnych technologii, Vesper, Poznań, 2010;

• Stein A. Nowe wychowanie seksualne; Mamania, Warszawa, 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)