Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje: teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS6-02 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mediacje: teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawowe umiejętności psychologiczne 2500-PL-PS-OB1-1
Psychologia społeczna 2500-PL-PS-OB2L-3

Skrócony opis:

W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy teoretyczne konieczne do prowadzenia mediacji oraz nauczą się prowadzić mediacje. W trakcie zajęć zostanie postawiony szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne, których celem będzie nabycie konkretnych umiejętności.

Pełny opis:

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zostanie wprowadzona wiedza na temat konfliktów w kontekście ich rozwiązywania. W części praktycznej studenci będą uczyli się stosowania poszczególnych technik pracy mediatora.

W części teoretycznej zostaną poruszone następujące tematy: 1) dynamika powstawania i funkcjonowania konfliktów 2) typologia konfliktów z punktu widzenia mediatora 3) struktury sytuacji konfliktowych (Teoria Gier, sytuacyjne modele konfliktu) 4) główne podejścia do rozwiązywania konfliktów (negocjacje problemowe, mediacje klasyczne, mediacje transformatywne, model ARIA, konflikty w ujęciu układów złożonych,...) 6) praca mediatora krok po kroku (rozpoznanie, monolog mediatora, rozpoczęcie sesji, rozwiązywanie problemu, negocjowanie i spisywanie kontraktu) 5) narzędzia przydatne w pracy mediatora (Attractor Software, Empathica, mapowanie systemów,...) 6) trudne aspekty procesu mediacji (równowaga sił, caucusy, zmęczenie, emocje, przemoc, groźby, ...)

W części praktycznej będziemy trenowali poszczególne elementy teorii poprzez symulacje procesów mediacyjnych. W ramach ćwiczeń każdy uczestnik ułoży swój monolog mediatora. Będziemy ćwiczyć: - początek sesji mediacyjnej (monolog mediatora, otwarcie), - praca z początkową dynamiką konfliktu, - techniki aktywnego słuchania w mediacjach i pobudzania empatii, - caucusowanie, - mediacje transformatywne, - metodę ARIA - metody rozwiązywania konfliktów oparte na teorii układów złożonych i procedurach mapowania systemów - wykorzystanie wspomagających programów komputerowych (np. Empatica, Attractor Software, Dynamcal Negotiation Networks).

Część teoretyczna zajmie 20 godzin dydaktycznych + 25 godzin samodzielnej pracy studenta w domu. Część praktyczna zajmie 45 godzin podczas zajęć + 30 godzin w formie prac domowych poza zajęciami. Razem student poświęci 120 godzin (4 ECTS).

Literatura:

Moore, Ch. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

Deutsch, M., Coleman, P. (2005). Rozwiązywanie konfliktów.

Coleman, P. (2011). The Five Percent: Finding Solutions to Seemingly Impossible Conflicts (p. 288). PublicAffairs.

Coleman, P. T.,& Ferguson, R. (2014). Making Conflict Work: Navigating Disagreement Up and Down Your Organization (p. 278). Houghton Mifflin Harcourt.

Fisher,R. Ury,W. & Patton,B. (2000). Dochodząc do Tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ury, W. (1995). Odchodząc od Nie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu kursu student:

- układa monolog mediatora dopasowany do sytuacji mediacyjnej

- rozpoznaje emocje wyrażane przez strony w trakcie sesji mediacyjnej

- stosuje techniki wyciszania emocji u zwaśnionych stron

- analizuje sytuację konfliktową przy pomocy "koła konfliktu"

- rozpoznaje strukturę konfliktu

- utrzymuje równowagę rozkładu sił w mediacjach

- zadaje pytania prowadzące do rozmowy o interesach

- dopasowuje metodę mediacji do struktury sytuacji konfliktowej

- otwiera sesję mediacyjną

- kieruje wypowiedzi mediowanych stron na konstruktywne tematy

wprowadza zasady współpracy przy stole mediacyjnych i efektywnie pilnuje ich przestrzegania przez strony

- zachowuje bezstronność wobec stron

- prowadzi dyskusję w perspektywie przyszłościowej

- stosuje techniki aktywnego słuchania

> podsumowuje wypowiedzi stron

> formułuje komunikaty empatyczne wobec stron

> parafrazuje wypowiedzi stron

> wyjaśnia nieprecyzyjne komunikaty stron

- pozwala stronom samodzielnie zadecydować o kształcie negocjowanego rozwiązania

- prowadzi sesje prywatne (caucusy)

- tonuje emocje towarzyszące zwaśnionym stronom

- wykorzystuje programy komputerowe programy wspomagające pracę mediatora

- mapuje zależności przyczynowe złożonej sytuacji konfliktowej i na tej podstawie określa elementy możliwe do zmiany tej sytuacji

WIEDZA:

Student:

* zna wszystkie elementy monologu mediatora

* zna etapy mediacji

* zna techniki aktywnego słuchania w mediacjach

* zna struktury sytuacji konfliktowych

* zna zasady utrzymywania bezstronności przez mediatora

* składowe sytuacji konfliktowej

* zna mechanizmy zmiany rozkładu sił w mediacjach

* podstawowe struktury sytuacji konfliktowych

* zna różne metodologie prowadzenia mediacji

* zna zasady sporządzania kontraktu po mediacjach

* zna metody radzenia sobie ze zmęczeniem

Metody i kryteria oceniania:

* Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach jest warunkiem otrzymania zaliczenia.

* 2 testy przeprowadzone w trakcie semestru, oceniające wiedzę zdobytą w części teoretycznej (składowa oceny - 20%)

* Każdy student przeprowadzi dwie sesje mediacyjne, które będą oceniane pod kątem praktycznych efektów uczenia (składowa oceny - 50%)

* Prace domowe (składowa oceny - 30%):

- monolog mediatora,

- formułowanie kontraktu,

- mapowanie konfliktu,

* Kryteria oceny:

90% - 100% -> 5 (bdb)

85% - 90% -> 4,5 (db+)

80% - 85% -> 4 (db)

75% - 80% -> 3,5(dst+)

65% - 75% -> 3(dst)

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.