Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Statystyka II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Omówiony zostanie interfejs programu SPSS oraz sposoby wprowadzania i importowania danych. Ćwiczenia będą dotyczyły:

statystycznego opisu zmiennej, standaryzacji wyników, przekształcania danych w programie, analiz na wybranych grupach oraz analiz w podziale na podzbiory.

W dalszej części omówione będą: testy t Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, wybrane testy nieparametryczne, test chi-kwadrat oraz miary współzmienności.

Studenci nauczą się także interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Zakres tematyczny zajęć:

• Zajęcia 1: Omówienie programu SPSS. Przygotowanie zbioru danych do analiz w SPSS – wpisywanie i opisywanie danych, wczytywanie danych z pliku tekstowego, import danych, opisywanie zmiennych.

• Zajęcia 2: Skale pomiarowe i odpowiednie dla nich statystyki opisowe; miary tendencji centralnej (średnia, mediana, modalna) i miary rozproszenia (minimum, maksimum, rozstęp, wariancja i odchylenie standardowe).

Rozkłady procentowe – częstości, tabele krzyżowe.

Graficzna prezentacja danych.

• Zajęcia 3: Tworzenie nowych zmiennych – rekodowanie, rangowanie, zliczanie odpowiedzi i obliczanie nowych wartości.

• Zajęcia 4: Analizy danych w podziale na podzbiory, wybieranie określonej grupy przypadków do analizy.

• Zajęcia 5: Standaryzacja wyników i jej zastosowanie.

• Zajęcia 6: Porównywanie średnich – testy t Studenta (dla jednej próby, dla prób zależnych, dla prób niezależnych) – założenia, odczytywanie średnich, wartości statystyki t, poziomów istotności. Interpretacja wydruków; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 7: Testy t studenta (c.d.) Pojęcie istotności statystycznej. Miara wielkości efektu d-Cohena

• Zajęcia 8: Testy chi-kwadrat – założenia, interpretacja wydruków; opis, prawidłowy zapis wyników, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 9: Miary współzmienności – korelacja. Założenia, interpretacja wydruków; opis, prawidłowy zapis wyników, ilustracja graficzna

• Zajęcia 10: Jednoczynnikowa analiza wariancji – założenia, zastosowanie. Interpretacja wydruku; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna. Miara wielkości efektu eta-kwadrat

• Zajęcia 11: Jednoczynnikowa analiza wariancji – porównania planowane i porównania a posteriori (testy post-hoc i kontrasty).

• Zajęcia 12: Wybrane testy nieparametryczne (test U Manna-Whitneya, test Wilcoxona, test Kruskala-Wallisa, test Mediany, test znaków, test Friedmana) – założenia, interpretacja wydruków; prawidłowy zapis wyników, opis, ilustracja graficzna.

• Zajęcia 13: Dobieranie odpowiednich testów do problemów badawczych – rozwiązywanie zadań, opis wyników.

• Zajęcia 14: Zadania powtórkowe – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

• Zajęcia 15: Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.Ferguson G.A. i Takane Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Student umie sprawdzić założenia,+ policzyć za pomocą pakietu IBM SPSS, zinterpretować i opisać wyniki podstawowych testów statystycznych: testy t, jednoczynnikowa analiza wariancji, analiza korelacji, testy nieparametryczne, korelacje nieparametryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej będzie kolokwium z zadaniami praktycznymi (75%), praktyczne prace domowe, polegające na zrobieniu analizy statystycznej i opisaniu wyników (15%) i krótkie sprawdziany (10%).

Zaliczenie od 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Zinserling
Prowadzący grup: Krzysztof Fronczyk, Maciej Górecki, Paulina Górska, Oliwia Maciantowicz, Andrzej Rynkiewicz, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.