Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje w otoczeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3/9-O1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Organizacje w otoczeniu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Wspieranie rozwoju osobowości
Strona przedmiotu: http://spop.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs ‘Organizacje w otoczeniu’ jest jednym z wykładów wprowadzających do specjalizacji psychologii organizacji i pracy. Podstawowym celem jest opis zróżnicowania strategicznego technologicznego i strukturalnego organizacji jako funkcji adaptacji do otoczenia, oraz wpływu tego zróżnicowania na zarządzanie ludźmi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Ewolucja organizacji, teorii zarządzania i psychologii organizacji (naukowe zarządzanie, klasyczna szkoła organizacji, teoria biurokracji, nurt human relations, szkoła ilościowa, podejście systemowe, teoria gier, szkoła behawioralna, podejście sytuacyjne zarządzanie scenariuszowe, japońska filozofia zarządzania, kultura organizacyjna, podejście systemowo-interpretacyjne).

2. Otoczenie organizacji (definicja otoczenia organizacji, typologia składowych otoczenia, granice organizacji i relacje organizacji z otoczeniem – strategia, złożoność i niepewność otoczenia, wpływ otoczenia wybrane narzędzia opisu i analizy otoczenia)

3. Strategie organizacji (definicje strategii, szkoły strategii, idee kierunkujące – wizja, misja, wartości, hierarchia celów organizacyjnych, wybrane metody analizy strategicznej, typologie strategii, wdrażanie strategii – zrównoważona karta wyników).

4. Technologia i jej wpływ na organizację (definicje technologii, typologie technologii, wpływ technologii na strategię, strukturę organizacji i procesy wewnątrzorganizacyjne)

5. Struktury organizacji (elementy struktury organizacyjnej, uwarunkowania struktur organizacyjnych, fizyczne aspekty struktury organizacji, typy struktur – proste, funkcjonalne, dywizjonalne, macierzowe, projektowe, sieciowe; tendencje centralizacyjne i decentralizacyjne; proces rozwoju organizacji – wzrosty i nieuniknione kryzysy; struktury ponadorganizacyjne i podstawowe formy prawne organizacji)

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (podstawowe koncepcje i modele funkcji personalnej, cele i mierniki efektywności, funkcje i zadania specjalistów HR).

7. Zagadnienia etyczne w pracy psychologa w organizacji.

Literatura:

Obowiązkowa:

▫ Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: PWN [r. 1-6, 8]

▫ Oleksyn, T. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kraków: Oficyna [r. 1-2]

▫ Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna ekonomiczna. [ss. 19-83]

▫ Baron, A. & Armstrong, M. (2008). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Kraków: Wolters Kluwer [cz. 1]

▫ Reilly, P. & Williams, T. (2009). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna. [r. 1,2]

Efekty uczenia się:

Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

▫ potrafi opisać przełomowe punkty w ewolucji koncepcji zarządzania i psychologii organizacji (ich gospodarcze, techniczne, społeczne i polityczne uwarunkowania; najważniejsze teorie, badania i rekomendacje; konsekwencje);

▫ rozumie najważniejsze pojęcia w zakresie strategii organizacji, umie scharakteryzować wybrane szkoły definiowania strategii organizacji; opisać kilka popularnych metod analizy strategicznej, oraz podać najpopularniejsze wybory strategiczne wraz z przykładami organizacji, które je stosowały;

▫ potrafi scharakteryzować wymiary opisu i analizy struktur organizacyjnych; czynniki wpływające na ich kształtowanie, opisać podstawowe typy struktur organizacyjnych (rozpoznać je w realnych organizacjach) oraz ich konsekwencje dla procesów decyzyjnych, efektywności i stosunków społecznych;

▫ potrafi zdefiniować funkcję i zakres przedmiotowy Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacjach; opisać ewolucję teorii, celów, narzędzi i struktur zarządzania personelem

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 60 pkt.

Punkty można uzyskać:

▫ w teście końcowym:

 test jednokrotnego wyboru

 33 pytania

 w każdym pytaniu za prawidłową odpowiedź 3 pkt. za nieprawidłową lub brak odpowiedzi 0 pkt.

▫ w mini-testach rozpoczynających każdy wykład a sprawdzających wiedzę w zakresie tematyki poprzedniego wykładu:

▫ za przysłane propozycje pytań do mini-testów jeżeli zostaną wykorzystane przez wykładowcę w mini-testach; autor pytania zdobywa punkty w zależności od odsetka prawidłowych odpowiedzi wśród wszystkich osób piszących mini-test:

▫ za zadania domowe (mogą być przygotowywane indywidualnie lub w zespołach dwu- lub trzyosobowych)

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA WIELE MOŻLIWOŚCI ZDOBYWANIA PUNKTÓW W TRAKCIE SEMESTRU STUDENT MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO TESTU KOŃCOWEGO TYLKO RAZ (NIE MOŻNA POPRAWIAĆ TESTU).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Rafał Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.