Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla adolescentów i ich rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla adolescentów i ich rodzin
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie problemów klinicznych specyficznych dla okresu dorastania oraz

pomocy psychologicznej udzielanej pacjentom i ich rodzinom.

Zajęcia będą poświęcone omawianiu następujących zagadnień:

1. sytuacja psychologiczna osoby w wieku dorastania;

2. specyfika powstawania i utrzymywania się zaburzeń;

3. postacie zaburzeń

4. zasady i cele interwencji psychologicznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zajęć. Adolescencja jako etap rozwoju człowieka:

zmiany, korzyści, straty.

2. Sytuacja psychologiczna osoby w wieku dojrzewania. Kryzys adolescencji.

Adolescencja jako okres określenia poczucia tożsamości i ustalania relacji z innymi

osobami.

3. Rodzina osoby w wieku dorastania. Problemy adolescenta związane z pozostawaniem

w relacji z osobą dorosłą. Mechanizmy psychiczne powstawania i utrzymywania się

trudności. Praca kliniczna z rodziną osoby w wieku dojrzewania.

4. Grupa rówieśnicza i jej znaczenie dla psychicznego funkcjonowania osoby. Problemy

adolescenta związane z relacjami z rówieśnikami. Przyczyny trudności w kontakcie

psycholog- adolescent.

5. Specyfika diagnozy zaburzeń psychicznych u osoby w wieku dorastania. Diagnoza

kliniczna adolescenta. Problem normy i patologii okresu dorastania. Zaburzenia

psychiczne charakterystyczne dla okresu adolescencji. Kontynuacja zaburzeń z okresu

dzieciństwa. Adolescencja jako czynnik wyzwalający zaburzenia psychiczne.

6. Specyfika interwencji psychologicznej w odniesieniu do osoby w wieku dorastania i

jej rodziny. Specyfika kontaktu indywidualnego z pacjentem dorastającym. Grupa

jako forma pomocy dla adolescenta. Właściwości kontraktu i jego znaczenie w

psychoterapii dorastających pacjentów i ich rodzin.

7. Depresje u pacjentów w wieku dorastania. Depresja młodzieńcza. Samookaleczenia.

Samobójstwa. Kontakt kliniczny z adolescentem z depresją i jego rodziną. Leczenie

depresji młodzieńczej. Specyfika trudności w terapii dorastających pacjentów z

depresją.

8. Zaburzenia zachowania u pacjentów w wieku dorastania. Konflikty z prawem i ich

konsekwencje dla funkcjonowania adolescenta w rodzinie i w relacji z rówieśnikami.

Psychiczne uwarunkowania zachowań agresywnych.

9. Zaburzenia odżywiania u pacjentów w wieku dorastania. Kulturowe, rodzinne i

indywidualne uwarunkowania zaburzeń. Odmowa jedzenia i jej znaczenie dla

psychicznego funkcjonowania adolescenta w relacji z samym sobą i w relacji z

innymi. Trudności w określeniu siebie a zaburzenia jedzenia. Psychoterapia rodzinna

pacjentów adolescentnych z zaburzeniami odżywiania.

10. Zaburzenia odżywiania u pacjentów w wieku dorastania. Znaczenie symptomu -

objadanie się. Bulimia i zespół kompulsywnego objadania się (BED). Otyłość prosta.

Problem zależności w relacji dorastającego dziecka z rodzicami.

11. Zaburzenia lękowe. Przejawy lęku u adolescentów. Zaburzenie lęku separacyjnego.

Uogólnione zaburzenia lękowe. Lęk społeczny. Psychiczne uwarunkowania zaburzeń

lękowych. Leczenie pacjentów. Problem farmakoterapii.

12. Uzależnienia. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie od

Internetu. Rola Internetu w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym adolescenta.

Korzyści i ograniczenia wynikające z korzystania z Internetu przez osobę dorastającą.

Grupy wsparcia. Problem profilaktyki.

13. Problemy szkolne osób w wieku dorastania. Trudności w uczeniu się i ich

konsekwencje dla emocjonalnego i społecznego funkcjonowania adolescenta.

Zaburzenia psychiczne współwystępujące z trudnościami w uczeniu się. Psycholog w

kontakcie z osobą dorastającą z problemami w szkole.

14. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji. Zaburzenia psychotyczne u osób

chorych somatycznie, zażywających substancje psychoaktywne. Schizofrenie w

okresie dorastania. Leczenie objawowe. Terapia wspierająca pacjenta i jego rodziny w

radzeniu sobie z chorobą

Literatura:

Bomba, J., Orwid, M. (2009). Zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie młodzieńczym.

Postępowanie, profilaktyka, błędy w postępowaniu. Strona internetowa dostępna pod

adresem: http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl/1.pdf

Czabała J. Cz. (2002). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe,

PWN.

Chodak M., Barwiński Ł. (2010). Autoagresja jako forma radzenia sobie ze stresem.

Psychiatria i Psychoterapia, t.6, nr.10, s. 19-30.

Dolto E.; Dolto-Tolitch C. (1996) Porozmawiajmy o dojrzewaniu. Warszawa: WSiP.

Erikson E.H. (1997) Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.

Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla

profesjonalistów i rodziców. Gdańsk, GWP.

B. Józefik (red.). Anoreksja i bulimia psychiczna . Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

Józefik, B. (2006). Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Kraków, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Namysłowska I. (2012) Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie

PZWL.

Obuchowska I. (1999) Drogi dorastania. Warszawa: WSiP

Orwid M.; Pietruszewski K. (1996) Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum

UJ.

Radoszewska, J. (2009). O przeżywaniu ciała przez osoby otyłe (123-134 ) W: K. Schier (red.)

Zapisane w ciele, Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Radoszewska J. (2011). Ucieleśnienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Radziwiłowicz W., Sumiła A. (2006). Psychopatologia okresu dorastania. Kraków, Oficyna

Wydawnicza Impuls.

Tomkiewicz (1992). Depresja wieku dojrzewania. W: K. Walewska, J. Pawlik (red.). Depresja

w ujęciu psychoanalitycznym. Warszawa, Wydawnictwo PWN.

Tryjarska, B. (red.) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w

dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Student poznaje 1. podstawowe zasady pracy diagnostycznej i terapeutycznej z

adolescentami i ich rodzinami 2.specyfikę funkcjonowania osób w okresie dorastania i

wynikających z niej konsekwencji dla diagnozy i psychoterapii. Wymienia możliwe przyczyny

trudności w relacji psycholog - adolescent oraz psycholog rodzice dorastającego.

Student jest w stanie sformułować hipotezy wyjaśniające mechanizmy psychiczne uwikłane

w trudności w diagnozie i terapii dorastających

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach- 15%

przygotowywanie prac - 15 %

kolokwium zaliczające - 70%

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywny wynik kolokwium i obecność i aktywność na

zajęciach (dopuszczane są 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Radoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Radoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.