Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z psychologii sądowej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie teorii wyjaśniających genezę powstawania zaburzeń związanych ze skłonnością do popełniania przestępstw seksualnych takich jak pedofilia czy raptofilia, mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniami sprawców oraz możliwości i ograniczeń terapii i resocjalizacji.

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny – będą składały się z części wykładowej oraz dyskusji i ćwiczeń, także w oparciu o opisy przypadków.

Pełny opis:

1. Definicje i rodzaje przestępstw seksualnych, przemocy i agresji seksualnej.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. Sopot: GWP. Rozdział 1.

2. Pedofilia – przegląd teorii wyjaśniających genezę. Omówienie teorii biologicznych w odniesieniu do zaburzeń układu endokrynnego, zaburzeń chromosomalnych oraz zaburzeń w strukturze i funkcji centralnego układu nerwowego.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. Sopot: GWP. Rozdział 2.1 i 2.2.1.

3. Pedofilia – modele psychologiczne (teorie psychodynamiczne i społecznego uczenia się) oraz modele społeczne (teorie funkcjonalne, chaosu społecznego i teorie feministyczne).

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. Sopot: GWP. Rozdział 2.2.2.

4. Pedofilia – teorie zintegrowane: czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji, zintegrowana teoria etiologii przestępczości seksualnej Marshalla i Barbaree’ego, czterostronna teoria molestowania dziecka Halla i Hirschmana oraz model ścieżek Warda i Siegerta.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. Sopot: GWP. Rozdział 2.3.

5. Społeczno-rozwojowy model wyjaśniający powstawanie i rozwój pedofilii na podstawie badań Marii Beisert.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizmy zaburzenia. Sopot: GWP. Rozdziały 3-5 oraz 7-8.

6. Kazirodztwo – geneza kazirodztwa. Ojciec, matka w roli sprawcy.

Beisert, M. (2008). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa:SCHOLAR. Rozdział 3 i 4.

7. Istota, rodzaje gwałtów oraz ich uwarunkowania. Koncepcja Grotha, Burgess i Holmstrom oraz jej rozwinięcia. Model Barbaree’ego i Marshalla.

Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 1 (bez 1.6).

8. Zabójstwa na tle seksualnym. Typologie Resslera i Holmesa. Wykorzystanie profilowania nieznanych sprawców zabójstw.

Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 1.6.

9. Resocjalizacja przestępców seksualnych – założenia i przykładowe programy resocjalizacyjne takie jak STOP, „Respect” czy SOP.

Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 4 oraz Aneks. Programy resocjalizacyjne STOP i „Respect”

10. System terapeutyczny odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce – oddziały dla więźniów z zaburzeniami preferencji seksualnych. Oddziaływania terapeutyczne w zakładach karnych oraz Program Leczenia Preferencyjnych Sprawców Przestępstw Seksualnych (PLPSPS-20) poza zakładami karnymi.

Rutkowski, R., Sroka, W. (2007). Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska, 5.

11. Empatia u sprawców przestępstw seksualnych – teoria empatii Marshalla, pomiar, ewentualne deficyty i treningi empatii.

Marshall, W.L., Hudson, S.M., Jones, R., Fernandez, Y.M. (1995). Empathy in sex offenders. Clinical Psychology Review, 15, 99–113.

12. Kompetencje społeczne – teoria McFalla, pomiar, ewentualne deficyty oraz treningi kompetencji społecznych.

Segal, Z., Marshall, W. (1985). Heterosexual social skills in a population of rapist and child molesters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 55-63.

13. Efektywność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych oraz ocena ryzyka powrotności do przestępstw seksualnych.

Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 5.

14. Inne przestępstwa o charakterze seksualnym – ekshibicjonizm, voyeryzm, nekrofilia, uduszenia autoerotyczne i inne.

Lew-Starowicz, Z. (2000). Seksuologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wybrane fragmenty.

Literatura:

Literatura została podana przy pełnym opisie kursu.

Efekty uczenia się:

a) wiedza:

- student zna rodzaje i definicje przestępstw seksualnych i teorie je wyjaśniające

- zna programy resocjalizacyjne i terapeutyczne dla sprawców przestępstw seksualnych

b) umiejętności:

- umie odnieść teorie wyjaśniające przestępstwa seksualne do konkretnych przypadków

- umie zaplanować metody pomiaru empatii i kompetencji społecznych u sprawców przestępstw seksualnych oraz zaproponować metody ich treningu

c) postawa:

- postrzega przestępstwa seksualne jako zachowania zaburzone wynikające z zaburzeń preferencji seksualnych i/lub innych zaburzeń oraz czynników sytuacyjnych

- podchodzi krytycznie do metod resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności; przy 3 dodatkowa praca pisemna na temat związany z zajęciami, w których student nie uczestniczył)

- zaliczenie kolokwium składającego się z pytań zamkniętych i otwartych

- krótka praca pisemna (max. 5 str.) lub referat (ok. 20 minutowy) na temat związany z tematyką zajęć, wybrany przez studenta

Ocena końcowa będzie stanowić średnią arytmetyczną z kolokwium i pracy pisemnej/referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Stala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.