Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w resocjalizacji nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia w resocjalizacji nieletnich
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs specjalizacyjny, obowiązkowy dla specjalizacji z Psychologii sądowej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Agnieszka Kruszyńska-Wochna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zblokowanym w weekendy w terminach 29.02.2020 i 1.03.2020 (sobota i niedziela) oraz 25.04.2020 (sobota) w godzinach 8.30 – 17.30 na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Kurs jest wprowadzeniem do psychologii w ujęciu resocjalizacyjnym i kryminologicznym, w odniesieniu do nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi etiologii przestępczości, niedostosowania społecznego oraz diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania różnych rodzajów instytucji pomocowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami zastosowania psychologii w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych wobec osób nieletnich.

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

90 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 20 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej + prezentacja – 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 40 godzin

Liczba godzin ogółem –120

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały):

1. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

2. Bułat, K., Czarniak, P., Gorzelak, A. i in. (2007). Kryminologia. Warszawa: Wolters Kluwer.

3. Gierowski, J. K, Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Najda, M. (2010). Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis.

4. Greve, W. (2001). Imprisonment of Juveniles and Adolescents: Deficits and Demands for Developmental Research. W: Applied Developmental Science, 5 (1), 21–36.

5. Hołyst, B. (2009). Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.

6. Konopczyński, M. (2008). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Pedagogium, Wydawnictwo Naukowe PWN - rozdz. 2, 3, 4

7. Marczak, M. (red.) (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

8. Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Fraszka Edukacyjna - rozdz. 8, 9, 10, 12, 13, 14

9. Pływaczewski, E. (2012). Current problems of the penal law and criminology. Warszawa: Wolters Kluwer.

10.Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej - rozdz. 2, 3

11. Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN - rozdz. 4, 5, 6

12. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 (Dz. U. z 06.06.1997 r., nr 88, poz. 553) – wybrane artykuły

13. Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) – wybrane artykuły

14. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) – wybrane artykuły

15. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 (Dz.U. z 1982 roku, nr 35, poz. 228)

16. Wybrane artykuły z Kwartalnika Informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”

17. Wybrane artykuły z czasopisma „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”

Literatura uzupełniająca (dla zainteresowanych):

1. Cunningham, A. (2001). Forgotten Families – the impacts of imprisonment. Family Matters, 59, 35-38.

2. Jabłoński, P., Jędrzejko, M., Karnaś, M. (2008). Narkomania – próby diagnozy zjawiska w Polsce. Wybrane problemy przestępczości narkotykowej. W M. Jędrzejko (red.) Narkomania. Zjawisko, zagrożenia (s. 13-30). Pułtusk, Warszawa: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza Aspra – JR.

3. Jędrzejewski, M. (2001). Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

4. Machel, H. (2007). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno – pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Makowski, R. (2008). Za murami poprawczaka. Refleksje i wspomnienia. Warszawa: Krateczka.

6. Piotrowski, P. (2003). Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

7. Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

8. Pospiszyl. I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

9. Sitarczyk. M. (2005). Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

10. Szaszkiewicz, M. (1997). Tajemnice grypserki. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.