Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie psychoanalityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-16
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie psychoanalityczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Specjalizacja 308

Skrócony opis:

Kurs ukazuje rozwój psychoanalizy od czasów Freuda do dnia dzisiejszego i w sposób zaawansowany wprowadza studentów w założenia współczesnych teorii psychoanalitycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych teoriach psychoanalitycznych i ich zastosowaniu w praktyce klinicznej (K.W 01)

- student posiada pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach historycznych i geograficznych rozwoju teorii psychoanalitycznej (K.W 02)

Umiejętności

- student umie zastosować koncepcje teoretyczne w diagnozie klinicznej (K.U01)

- student potrafi korzystać z różnych podejść teoretycznych, wybierać te które najlepiej wyjaśniają psychopatologię pacjenta (K.U 02)

- student potrafi krytycznie oceniać współczesne teorie psychoanalityczne rozumiejąc ich kontekst społeczno-kulturowy (K.U 03)

Kompetencje społeczne

- student szanuje ludzką indywidualność i jest świadomy złożoności motywów ludzkiego zachowania (K. KO 01)

- student wykorzystuje posiadaną wiedzę w działaniach na rzecz innych ludzi (K.KO 02)

- student widzi potrzebę ciągłego rozwoju badań i konceptualizacji teoretycznych w celu lepszego zrozumienia pacjenta i opracowania skutecznych metod terapeutycznych (K.KO 03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs będzie dotyczył współczesnych teorii psychoanalitycznych. Po krótkim przypomnieniu podstawowych założeń teorii psychoanalitycznej zaprezentowane zostaną różne współczesne teorie z tego podejścia. Uczestnicy będą mogli śledzić historyczny rozwój teorii psychoanalitycznych w XX i XXI wieku. Przy omawianiu poszczególnych teorii szczególny nacisk będzie położony na ich zastosowanie kliniczne i implikacje dla techniki terapeutycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kutter P. (2000) Współczesna psychoanaliza: psychologia procesów nieświadomych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cierpiałkowska L. Gościniak J. (2005). Współczesna psychoanaliza: modele konfliktu i deficytu. Wydawnictwo Naukowe UAM

Literatura dodatkowa

Segal J. (2007). Melanie Klein. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jacobs M. (2007). Donald W. Winnicott. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Vermote R. (2021). Czytanie Biona. Oficyna Ingenium

Ogden T. H. (2019) Twórcze odczytania. Eseje o inspirujących tekstach analitycznych. Oficyna Ingenium

Walewska K. (2007) Psychoanaliza współcześnie. Nurt francuski. MediPage

Allen J.G., Bateman W., Fonagy P. (2014) Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Murawiec S., Żechowski C. (2009) Od neurobiologii do psychoterapii. Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs będzie dotyczył współczesnych teorii psychoanalitycznych. Po krótkim przypomnieniu podstawowych założeń teorii psychoanalitycznej zaprezentowane zostaną różne współczesne teorie z tego podejścia. Uczestnicy będą mogli śledzić historyczny rozwój teorii psychoanalitycznych w XX i XXI wieku. Przy omawianiu poszczególnych teorii szczególny nacisk będzie położony na ich zastosowanie kliniczne i implikacje dla techniki terapeutycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kutter P. (2000) Współczesna psychoanaliza: psychologia procesów nieświadomych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Cierpiałkowska L. Gościniak J. (2005). Współczesna psychoanaliza: modele konfliktu i deficytu. Wydawnictwo Naukowe UAM

Literatura dodatkowa

Segal J. (2007). Melanie Klein. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Jacobs M. (2007). Donald W. Winnicott. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Vermote R. (2021). Czytanie Biona. Oficyna Ingenium

Ogden T. H. (2019) Twórcze odczytania. Eseje o inspirujących tekstach analitycznych. Oficyna Ingenium

Walewska K. (2007) Psychoanaliza współcześnie. Nurt francuski. MediPage

Allen J.G., Bateman W., Fonagy P. (2014) Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Murawiec S., Żechowski C. (2009) Od neurobiologii do psychoterapii. Instytut Psychiatrii i Neurologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)