Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNP-BIO-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii 2
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Psychologia, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład wprowadza Studentów biologii w problematykę psychologii ogólnej, przybliża podstawy psychologii. Rozpoczynamy od spojrzenia na relację dusza-ciało/ psychika a mózg, by ukazać, jak zmieniało się ujęcie biologicznych podstaw funkcjonowania psychicznego człowieka. Przechodzimy do poznania procesów organizujących percepcję i tworzenie pojęć, by poświęcić uwagę procesom świadomym i nieświadomym, a dalej mechanizmom uczenia się i funkcjonowania pamięci. Prześledzimy rolę języka w funkcjonowaniu człowieka, przeanalizujemy procesy myślenia oraz procesy emocjonalno-motywacyjne. Zajmiemy się dalej różnicami indywidualnymi i mechanizmami rozwoju człowieka w ciągu życia. Na koniec zasygnalizujemy mechanizmy i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem człowieka w kontekście społecznym (na przykładzie wybranych eksperymentów), a także dokonamy podsumowania kursu, sięgając do tezy T. Tomaszewskiego „człowiek jako przedmiot i człowiek jako podmiot”.

Pełny opis:

Wykład 1. Biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego

Jak zmieniało się spojrzenie na relację dusza- ciało/ psychika-mózg?

Asymetria funkcjonalna mózgu

Metody badań neurofizjologicznych mózgu

Hormonalna i neuronalna regulacja zachowania i procesów wewnętrznych

Literatura: Gazzaniga, M.S. (2003). Mózg – jeden czy dwa? W: R.R.

Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s.

24-34). Gdańsk: GWP

Wykład 2. Zmysły i odbiór wrażeń, procesy organizujące percepcję

Ludzki system zmysłowy. Jak się rozwija?

Procesy organizujące percepcję

Wkład psychologii Gestalt

Oczekiwanie i kontekst w spostrzeganiu.

Literatura: Turnbull, C.M. (2003). Widzisz to, co znasz. W: R.R. Hock

(red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 61-68).

Gdańsk: GWP.

Wykład 3. Kategoryzacja percepcyjna. Tworzenie pojęć

Eksperyment Sacharowa w laboratorium Wygotskiego

Tworzenie pojęć na podstawie materiału werbalnego

Pogląd klasyczny a pogląd probabilistyczny w odniesieniu do pojęć

Pojęcia jako indywidualne teorie na temat świata

Literatura: Turnbull, C.M. (2003). Widzisz to, co znasz. W: R.R. Hock

(red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 61-68).

Gdańsk: GWP

Wykład 4. Procesy uwagi

Uwaga jako mechanizm redukcji informacji

Uwaga a świadomość

Metoda introspekcji

Funkcje uwagi: selektywność, czujność, przeszukiwanie,

kontrola czynności jednoczesnych

Literatura: Gibson, E.J. & Walk, R.D. (2003). Uwaga na wzrokowe

urwisko. W: R.R. Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły

oblicze psychologii (s. 51-59). Gdańsk: GWP

Wykład 5. Świadomość, nieświadomość, przedświadomość, podświadomość

Struktura świadomości. Nieświadomość

Wspomnienia przedświadome.

Podświadome zdawanie sobie sprawy

Mechanizmy obronne. Dorobek psychoanalizy

Literatura: Freud, A. (2003).Znowu przyjmujesz postawę obronną! W:

R.R. Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze

psychologii (s. 281-290). Gdańsk: GWP

Wykład 6. Procesy uczenia się

Behawioryzm. Mechanizmy warunkowania (klasycznego, instrumentalnego)

Ewolucja definicji wzmocnienia

Rozkłady wzmocnień

Uczenie się wykraczające poza warunkowanie

Literatura: Pawłow, I.P. (2003). Nie tylko o śliniących się psach. W:

R.R. Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze

psychologii (s. 93-101). Gdańsk: GWP

Skinner, B.F. (2003). Odpukać w niemalowane drewno. W: R.R. Hock

(red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 108-

116). Gdańsk: GWP

Wykład 7. Procesy pamięci

Pamięć jako mechanizm przechowywania doświadczenia

Podstawowe rodzaje pamięci

Strategie pamięciowe

Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego

Loftus, E.F. (2003). Dzięki za pamięć. W: R.R. Hock (red.), 40 prac

badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 151-160). Gdańsk:

GWP

Wykład 8. Język i komunikacja

Kompetencja językowa i komunikacyjna człowieka

Rozwój funkcji językowych w ontogenezie

Język ludzki a języki zwierząt

Relatywizm językowy

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Rozdział 12. Język a

myślenie (s.178-195). Warszawa: Scholar

Wykład 9. Myślenie i rozumowanie. Inteligencja

Wnioskowanie dedukcyjne

Rozumowanie indukcyjne

Strategie rozwiązywania problemów

Biologiczne i poznawcze teorie inteligencji. Iloraz inteligencji

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (2003). Dostajesz to, czego oczekujesz. W:

R.R. Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii

(s.125-134). Gdańsk: GWP

Wykład 10. Emocje

Co to są procesy emocjonalne?

Komponenty emocji

Kierunki rozwoju emocji

Neurofizjologia emocji. Rola ciała migdałowatego

Ekman, P. & Friesen, W.V. (2003). Masz to wypisane na twarzy. W:

R.R. Hock (red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii

(s. 207-216). Gdańsk: GWP

Wykład 11. Motywacja

Definicja i funkcje motywacji.

Typy motywacji

Prawo Yerkesa – Dodsona

Podstawowe teorie motywacji

Festinger, L. & Carlsmith, J.M. (2003). Sprzeczne myśli. W: R.R. Hock

(red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 225-

233). Gdańsk: GWP

Wykład 12. Uwarunkowania i konsekwencje różnic indywidualnych

w zachowaniu. Temperament i osobowość

Biologiczne podstawy czynników osobowości

Teorie typów temperamentu i teorie cech osobowości

Teorie psychodynamiczne a teorie humanistyczne osobowości

Teorie społecznego uczenia się i teorie poznawcze

Rotter, J.B. (2003). Czy jesteś kowalem swego losu? W: R.R. Hock

(red.), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 235-

244). Gdańsk: GWP

Wykład 13. Psychologia rozwoju człowieka

Na jakie pytania odpowiada psychologia rozwoju człowieka?

Zmiana a rozwój. Podejścia do badań nad rozwojem (modele rozwoju)

Strategie badania zmian rozwojowych

Jak zmienia się człowiek w ciągu życia?

Piaget, J. (2003). Chociaż oczy nie widzą. W: R.R. Hock (red.), 40 prac

badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 170-179m). Gdańsk:

GWP

Wykład 14. Mechanizmy i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem człowieka w kontekście społecznym (na przykładzie wybranych eksperymentów)

Badania nad konformizmem (eksperyment Ascha)

Posłuszeństwo wobec autorytetu (eksperyment Milgrama)

Eksperyment „więzienny” Zimbardo

Eksperyment Seligmana. Badania nad wyuczoną bezradnością

Asch, S.E. (2003). Potęga konformizmu. W: R.R. Hock (red.), 40 prac

badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 349-355). Gdańsk:

GWP

Milgram, S. (2003). Posłuszni do końca. W: R.R. Hock (red.), 40 prac

badawczych, które zmieniły oblicze psychologii (s. 365-374). Gdańsk:

GWP

Wykład 15. Podsumowanie: Człowiek jako przedmiot i człowiek jako podmiot

Teoria czynności Tadeusza Tomaszewskiego i teorie pochodne

O etyce w badaniach psychologicznych

Tomaszewski, T. (1984). Ślady i wzorce . Rozdział „Człowiek jako

przedmiot i człowiek jako podmiot”. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu „Podstawy psychologii” student dysponuje wiedzą,

którą opisują poniższe efekty kształcenia:

- Zna specyfikę języka naukowego psychologii. Rozumie pojęcie metody naukowej

w kontekście psychologii. (K_W01, K_W02)

- Umie scharakteryzować rozwój człowieka w różnych okresach życia (K_W07)

- Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania poznawczego człowieka,

a także na temat stanów afektywnych i ich wpływu na zachowanie (K_W08,

K_W09)

- Zna i rozumie mechanizmy i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem człowieka

w kontekście społecznym (K_W10)

- Ma wiedzę na temat uwarunkowań i konsekwencji różnic indywidualnych

w zachowaniu (K_W11)

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (pisemny)

(40 pytań z czterema odpowiedziami do wyboru,

zawsze tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa)

Próg zaliczenia: 60% poprawnych odpowiedzi

Skala ocen:

24-26 dst

27-29 dst+

30-32 db

33-35 db+

36-38 bdb

39-40 celująco

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.