Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ZNP-GEO-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok (sem. zimowy)
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Psychologia, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się online, na platformie Google Meet.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się online, na platformie Google Meet.

• Ćwiczenia 1. Wprowadzenie

• Ćwiczenia 2. Rola i powinności jako osoby kierującej uczeniem się uczniów i jako wychowawcy

• Ćwiczenia 3. Nauczyciel jako osoba stymulująca motywację ucznia do nauki. Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, zainteresowania, poczucie własnej skuteczności.

• Ćwiczenia 4. Nauczyciel jako autorytet. Formy nauczania odpowiednie dla przedmiotu – wykorzystanie historycznych i nowoczesnych metod.

• Ćwiczenia 5. Procesy grupowe w klasie a rola nauczyciela.

• Ćwiczenia 6. Procesy grupowe w klasie II – grupy w klasie, role przyjmowane przez uczniów, popularność, odrzucenie.

• Ćwiczenia 7. Uczeń jako podmiot uczenia się – kompetencje poznawcze i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

• Ćwiczenia 8. Fazy rozwojowe I – dzieci młodsze, zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowania.

• Ćwiczenia 9. Fazy rozwojowe II – dojrzewanie, zachowania problemowe

• Ćwiczenia 10. Geny czy wychowanie? Rola rodziny jako środowiska pierwotnej socjalizacji

• Ćwiczenia 11. Trudności psychologiczne w pracy nauczyciela.

• Ćwiczenia 12. Nauczyciel jako część społeczności szkolnej – rola wychowawcy, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczna. Termin oddania pracy zaliczeniowej.

• Ćwiczenia 13. Omówienie prac zaliczeniowych, zajęcia podsumowujące

Literatura:

Dembo, M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.

Kowalik, S. (red.). (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gray, P. (2015). Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwe, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? Wydawnictwo MIND.

Holmes, J., D. (2019). Edukacja I uczenie się. 16 największych mitów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aronson, E. (2005). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harris, J. (2000). Geny czy wychowanie?: co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. Warszawa: Jacek Santorski & CO.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Rozpoznawanie zadań nauczyciela jako osoby kierującej procesem nauczania.

• Znajomość mechanizmów postrzegania społecznego i ich znaczenia dla efektywności nauczania.

• Znajomość potencjalnych trudności psychologicznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

• Rozpoznawanie obszarów współpracy nauczyciela i innych specjalistów zaangażowanych w oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane w stosunku do ucznia.

• Umiejętność opisywania rodziny jako pierwotnego środowiska socjalizacji.

Kompetencje poznawcze

• Rozumienie znaczenia wiedzy psychologicznej w pracy nauczyciela.

• Rozumienie podstawowych zasad myślenia systemowego w odniesieniu do rodziny.

• Umiejętność opisania znaczenia jakości relacji uczeń – nauczyciel dla efektywności nauczania.

• Znajomość i rozumienie autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe (B.1.W5).

• Umiejętność obserwacji procesów rozwojowych uczniów (B.1.U1).

• Umiejętność obserwacji zachowań społecznych i ich uwarunkowań (B.1.U2.).

• Umiejętność rozpoznawania barier i trudności uczniów w procesie uczenia się (B.1.U5).

• Umiejętność identyfikacji potrzeb uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań (B.1.U6).

Kompetencje społeczne:

• Rozumienie znaczenia procesów komunikacji dla procesów budowania relacji.

• Rozpoznawanie znaczenia postaw i zachowań sprzyjających efektywności dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Odrobienie wszystkich prac domowych i czytanie literatury – sprawdzane podczas dyskusji i ćwiczeń grupowych na zajęciach.

Ocena wystawiana jest na podstawie pracy zaliczeniowej na koniec semestru, praca składa się z kilku zadań odnoszących się literatury i zagadnień podejmowanych na zajęciach, max 40 pkt.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)