Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH- Rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz/w3rogRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH- Rachunek kosztów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z zasadami kalkulacyjnych rachunków kosztów tradycyjnych oraz zasobowo-procesowym rachunkiem kosztów. W omawianych zagadnieniach szczególny nacisk zostanie położony na ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i odchyleń budżetowych zgodnie z UoR i KRS 13.

Pełny opis:

1. Istota, zakres i zadania rachunku kosztów. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej. Pojęcie kosztów.

2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych.

3. Zasady wyceny produktów w świetle UoR i MSR2 i KRS13. Zdolności produkcyjne i analiza wpływu zmiany aktywności na wycenę produktów.

4. Zasady alokacji kosztów na zdefiniowane obiekty kosztów w różnych rozwiązaniach rachunku kosztów.

5. Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej.

6. Wpływ organizacji produkcji na wybór metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia. Metody kalkulacji podziałowej: prosta, współczynnikowa i odjemna.

7. Metoda kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i zleceniowej.

8. Metoda kalkulacji fazowej (procesowej) półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa.

9. Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia: produktu gotowego, braków, warianty wyceny produkcji niezakończonej.

10. Różne warianty kalkulacji kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Rozliczanie odchyleń budżetowych. Rachunek kosztów normalnych.

11. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

12. Rachunek kosztów standardowych. Pojęcie i rodzaje standardów kosztów, analiza odchyleń. Planowanie i kontrola kosztów.

13. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów odmiana rachunku kosztów działań – odniesienie kosztów na zasoby, działania i produkty.

14. Studium przypadku – kalkulacja kosztu wytworzenia w jednostce produkcyjnej zgodnie z zasadami rachunku zasobowo-procesowego

15. Przygotowanie projektu wdrożenia rachunku kosztów w jednostce produkcyjnej lub usługowej dla danych symulacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

G.Świderska red, (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

Literatura uzupełniająca:

J.Rutkowska (2022), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Sekacja Wydawnicza WZUW, Warszawa

G.Świderska, (2019), Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa,

D.Maciejowska, Koszty i ich rachunek, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, wyd.V, 2018.

C.Drury (2021), Management and cost accounting,, Andover : Cengage Learning EMEA

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

S1_W01 - Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości w organizacjach gospodarczych, w szczególności dla zarządzania finansami i rachunku kosztów

S1_W02_ Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące rozliczania kosztów w różnych typach organizacji i wykorzystuje teorię rachunku kosztów do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów

S1_W03_Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

S1_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, w szczególności dotyczące zarządzania kosztami.

W zakresie umiejętności:

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi i zarządzania kosztami w organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

S1_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące rachunku kosztów w organizacjach, rachunkowości oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.

S1_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.

W zakresie postaw:

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami i kosztami w organizacjach, rachunkowością.

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia są weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas zajęć, realizacji projektu i podczas zaliczenia na koniec semestru:

Zaliczenie: bieżący udział w zajęciach (quizy, dyskusja) – 30%, test końcowy (pytania zamknięte i otwarte) – 30%,

realizacja projektu – przygotowanie raportu z kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność produkcyjną lub usługową na podstawie danych symulacyjnych – 40%.

Ocena dostateczna od 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)