Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw2RFI Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSFiR wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć rachunkowości.

Skrócony opis:

Zadaniem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zasad ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Po ukończeniu przedmiotu student powinien zaksięgować typowe operacje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu oraz samodzielnie sporządzić proste sprawozdanie finansowe..

Ewidencja inwestycji krótkoterminowych.

Ewidencja rozrachunków.

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy).

Aktywa trwałe

Kapitały własne i rezerwy.

Pełny opis:

Ewidencja inwestycji krótkoterminowych: aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Składniki inwestycji krótkoterminowych oraz elementy je różnicujące. Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych. Przykłady ewidencji inwestycji krótkoterminowych.

Ewidencja rozrachunków – należności i zobowiązania. Rodzaje rozrachunków oraz zasady wyceny należności i zobowiązań. Przykłady ewidencji rozrachunków z kontrahentami, z pracownikami, publicznoprawnych i pozostałych.

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). - Zapasy materiałów, towarów i produktów. Zasady wyceny – metody: FIFO, LIFO, AVCO i średniej ważonej. Wycena bilansowa. Ewidencja analityczna, a inwentaryzacja. Przykłady ewidencji zakupu i rozchodu materiałów, towarów i produktów.

Wartości niematerialne i prawne. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany wartości i stanu wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany stanu i wartości rzeczowych aktywów trwałych.

Inwestycje długoterminowe. - Podstawowe kategorie i zasady wyceny inwestycji długoterminowych.

Przykłady ewidencji inwestycji długoterminowych w nieruchomości i aktywa finansowe.

Kapitały własne i rezerwy. - Rodzaje i zasady wyceny kapitałów własnych i rezerw. Przykłady ewidencji tworzenia i wykorzystania kapitałów własnych i rezerw.

Księgowe ustalenie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych.

Literatura:

-1.E. Kalwasińska, D. Maciejowska; Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce według najnowszego polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.

2.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.– tekst ujednolicony.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

 rozpoznać i zaksięgować transakcje i zdarzenia w zakresie przychodów, kosztów, aktywów, zobowiązań I kapitałów zgodnie z regulacjami prawa bilansowego,

 zastosować zasady wyceny,

 rozumieć, w jaki sposób mogą być wykorzystywane informacje z systemu rachunkowości,

 rozumieć i identyfikować główne typy operacji gospodarczych,

 prezentować sposoby rozwiązywania problemów księgowych na podstawie posiadanych danych

Metody i kryteria oceniania:

 wykłady – egzamin pisemny (możliwość zwolnienia po uzgodnieniu z prowadzącymi ćwiczenia; w takim przypadku ocena z ćwiczeń jest oceną z egzaminu)

 ćwiczenia – pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna
Prowadzący grup: Michał Ambroziak, Danuta Maciejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.