Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3FP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw ekonomii i prawa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych (budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet środków europejskich) za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych oraz deficytu i długu publicznego.

Pełny opis:

1.Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)

2.Charakterystyka finansów publicznych. Pojęcie finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Dobra i usługi publiczne oraz społeczne

3.Elementy teorii wyboru publicznego

4.Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych. Budżet państwa. Procedura budżetowa. Ustawa budżetowa i jej składniki

5.Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa. Struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa. Wydatki publiczne a polityka społeczna- usługi społeczne, problematyka inwestycji w człowieka, rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych. Problem sztywności wydatków publicznych. Zadaniowy układ budżetu

6.Struktura dochodów budżetu państwa. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa

Charakterystyka i rodzaje danin publicznych. Analiza struktury podatkowych dochodów budżetu. Analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu

7. Problem deficytu budżetowego w Polsce. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego. Przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej

Deficyt budżetowy, deficyt sektora finansów publicznych. Analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego.

8. Dług publiczny w Polsce. Pojęcie i rodzaje długu publicznego. Przyczyny powstawania zadłużenia publicznego. Strategia zarządzania długiem publicznym

9.Finanse samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Indywidualny wskaźnik zadłużenia. Budżet partycypacyjny

Literatura:

Materiały dla słuchaczy przygotowane przez prowadzącego.

A.Majchrzycka-Guzowska: Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer, 2019

Stanisław Owsiak: Finanse publiczne. Ujęcie współczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą finansów publicznych w systemie finansowym państwa i samorządu terytorialnego w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami i rachunkowości.

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej państwa i samorządu terytorialnego i wykorzystuje teorię ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami państwa i samorządu terytorialnego

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K-U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

K-K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład.

Efekty uczenia są weryfikowane podczas egzaminu

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

Kryteria oceniania:

Do zdobycia w teście 30 punktów.

Skala ocen:

• do 15 punktów - ocena 2.0

• 16-18 punktów - ocena 3.0

• 19-21 punktów - ocena 3.5

• 22-24 punktów - ocena 4.0

• 25-27 punktów - ocena 4.5

• 28-30 punktów – ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sokół
Prowadzący grup: Grzegorz Keler, Andrzej Pałys, Piotr Sokół, Ilona Szczepańska-Krekora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)