Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3SLpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Instrumenty i mechanizmy finansowania działalności gospodarczej w sektorze przedsiębiorstw i inwestycyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego, obrazujące zastosowanie (przykłady z praktyki) poszczególnych form finansowania. Instrumenty finansowe jako formy transferu pomocy publicznej w ramach unijnej polityki spójności.

Pełny opis:

Instruktaż pisania pracy dyplomowej, procedura, przebieg, terminy, wymagania.

Obszary tematyczne prac dyplomowych:

1. Źródła i mechanizmy finansowania dłużnego (standardowe): kredyt, leasing, faktoring, emisja obligacji, inne.

2. Źródła i mechanizmy finansowania dłużnego (niekonwencjonalne): pozabankowe pożyczki i mikropożyczki, poręczenia i programy gwarancyjne.

3. Źródła i mechanizmy finansowania kapitałowego (equity): fundusze kapitału zalążkowego (finansowanie start-upów), fundusze venture capital, aniołowie biznesu, struktury organizacyjne wehikułów finansowych, finansowanie mezzaninowe.

4. Źródła i mechanizmy finansowania bezzwrotnego (programy dotacyjne) - środki na działalność gospodarczą, inwestycje w sektorze przedsiębiorstw i w jednostkach samorządu terytorialnego – w ramach programów unijnych (w perspektywach finansowych: 2014-2020, 2021-2027).

5. Nowe trendy w finansowaniu działalności gospodarczej – finansowanie społecznościowe, finansowanie mieszane (instrumenty finansowe z umorzeniami i dotacjami).

6. Struktury i mechanizmy pozyskiwania finansowania (rynek giełdowy New Connect, GPW, obrót publiczny / prywatny, fundusze funduszy (powiernicze w rozumieniu instrumentów finansowych w polityce spójności UE, regionalne fundusze rozwoju).

7. Inne zagadnienia (w uzgodnieniu z prowadzącym seminarium licencjackie).

Literatura:

Literatura naukowa – odpowiednio do tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu seminarium:

w zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami (K_W01).

• Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W04).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w szczególności w zakresie prawnych regulacji i praktyk dotyczących działalności gospodarczej (K_W05).

w zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody (K_U01).

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02).

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03).

w zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z tytułu ustalenia tematu oraz za przygotowanie konspektu pracy dyplomowej wraz z listą literatury podstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gajewski, Izabella Łęcka, Stanisław Piątek, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Katarzyna Trzpioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska, Maciej Gajewski, Jacek Kiryło, Izabella Łęcka, Alina Majchrzycka-Guzowska, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Włodzimierz Szpringer, Katarzyna Trzpioła, Andrzej Wiatrak, Robert Wolański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)