Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz1SB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta ze społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami działalności biznesowej. Do omawianych zagadnień zaliczają się: kultura społeczeństwa, problematyka stratyfikacji i klas społecznych, przemiany demograficzne, wspólnoty i instytucje i organizacje, socjologia pracy, władza, polityka, środki masowego przekazu oraz globalizacja i społeczeństwo ponowoczesne.

Pełny opis:

1. Socjologia a nauki o zarządzaniu

 Socjologia naukowa a „gorąca” wiedza socjologiczna

 Podstawy metodologii nauk społecznych

 Główne nurty myśli socjologicznej

 Socjologiczna wyobraźnia – umiejętność powiązania wpływu otoczenia społeczno-kulturowego na zarządzanie i organizacje

2. Kultura społeczeństwa

 Definicja i elementy kultury

 Wpływ przemian kulturowych na organizacje i zarządzanie

 Zjawisko dewiacji na przykładzie patologii życia organizacyjnego

3. Stratyfikacja i klasy społeczne

 Kryteria podziałów klasowych

 Podział klasowy społeczeństw zachodnich i społeczeństwa polskiego

 Wpływ przynależności klasowej na decyzje konsumpcyjne jednostki

 Klasa społeczna a zawód i etos pracy

4. Demografia

 Przemiany demograficzne na świecie i w Polsce

 Dzietność, zastępowalność pokoleń, przyrost naturalny, piramidy wieku

 Konsekwencje przemian demograficznych dla rynku pracy

5. Wspólnoty, instytucje, organizacje

 Wspólnoty i organizacje jako dwie formy grup ludzkich

 Proces instytucjonalizacji

 Podstawowe zagadnienia socjologii organizacji

6. Socjologia pracy

 Struktura i kierunki rozwoju rynku pracy

 Cechy rynku pracy (niepewność zatrudnienia, rozwój sztucznej inteligencji AI)

 Dyskryminacja w miejscu pracy

 Praca a kapitał społeczny

7. Władza, polityka, środki masowego przekazu

 wpływ otoczenia politycznego na organizacje i zarządzanie

 rozwój nowych środków masowego przekazu (Internet i technologie mobilne) a przemiany społeczne

 manipulacje w środkach masowego przekazu

8. Globalizacja i społeczeństwo ponowoczesne

 Społeczne skutki globalizacji i rozwoju korporacji ponadnarodowych

 Amerykanizacja kultury

 Społeczeństwie ponowoczesne (konsumpcjonizm, indywidualizacja, kultura hedonizmu)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Giddens A. (2012). Socjologia Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

• Giddens A., Sutton P. (2021) Sociology. 9th Edition, Cambridge: Polity Press

• Sztompka P. (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/-ka:

• Zna i rozumie terminologię odnoszącą się do podstawowych pojęć socjologicznych (K_W01)

• Zna i rozumie rolę i miejsce uwarunkowań socjologicznych dla działalności przedsiębiorstw (K_W02)

• Zna i rozumie znaczenie uwarunkowań społeczno-kulturowych dla zarządzania zasobami ludzkimi (K_W02)

• Zna i rozumie znaczenie uwarunkowań społeczno-kulturowych dla rozumienia zachowań konsumentów na rynku (K_W02)

• Zna i rozumie procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie, mające wpływ na działalność przedsiębiorstw i funkcjonowanie gospodarki (K_W05)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02).

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotowywać analizy i raporty związane ze zjawiskami społecznymi wpływającymi na działalność przedsiębiorstw i funkcjonowanie gospodarki (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk społecznych w otoczeniu organizacji (K_K01)

• Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas ćwiczeń i na koniec podczas zaliczenia ćwiczeń (testu)

Ocena bardzo dobra: aktywna obecność na zajęciach i co najmniej 85% z punktów możliwych do zdobycia (na zajęciach/platformie, podczas testu zaliczeniowego, z oceny prac projektowych+ Zaliczenie ustne

Ocena dobra: aktywna obecność na zajęciach powyżej 70% z punktów możliwych do zdobycia (na zajęciach, platformie, podczas testu zaliczeniowego, z oceny prac projektowych

Ocena dostateczna: aktywna obecność na zajęciach i powyżej 50% z punktów możliwych do zdobycia (na zajęciach, platformie i podczas kolokwium zaliczeniowego). Nie trzeba uczestniczyć w projektach grupowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kacprzak, Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
Prowadzący grup: Dawid Gajda, Agnieszka Kacprzak, Wioletta Kochańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)