Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z koncepcjami wymiany międzynarodowej w ujęciu retrospektywnym - ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych teorii handlu międzynarodowego. Prezentacja prowadzona jest z jednej strony na tle zmieniających się warunków i poglądów dotyczących roli wymiany międzynarodowej w tworzeniu bogactwa narodów. Z drugiej zaś strony uwzględnia ona także zmieniające się mody i koncepcje rozwoju gospodarczego, poczynając od bardzo liberalnych a na interwencjonizmie kończąc. Prezentowane są instrumenty i zasady polityki handlowej tak w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym - przy wykorzystaniu aktywnej roli WTO. Omawiane są główne megatrendy zachodzące we współczesnym świecie, tj. globalizacja, integracja regionalna, konwergencja systemów finansowych oraz wzrastająca rola korporacji międzynarodowych. Wykład ma również charakter wprowadzający do specjalności zarządzanie międzynarodowe na studiach uzupełniających.

W ramach Ćwiczeń studenci zaznajamiani są z praktycznym wykorzystaniem wiedzy zdobytej trakcie wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student jest zapoznawany z międzynarodowymi zagadnieniami, o których miał okazję dowiedzieć się z wykładu z makroekonomii oraz systemu finansowego gospodarki, a w szczególności:

I. Megatrendy we współczesnym świecie

II. Teorie wymiany międzynarodowej

III. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)

IV. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej

V. Zagraniczna polityka handlowa

VI. Międzynarodowy system walutowy

VII. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości;

VIII. Międzynarodowe stosunki finansowe

IX. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową

X. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z następującymi zagadnieniami:

I. Megatrendy we współczesnym świecie (2 godziny);

a. globalizacja,

b. regionalizacja gospodarki

II. Teorie wymiany międzynarodowej (6 godzin);

a. klasyczne,

b. neotechnologiczne,

c. neoczynnikowe,

d. eklektyczne etc.

III. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii) (2 godziny)

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału,

b. przepływ innowacji i technologii,

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,

e. inwestycje zagraniczne w Polsce;

IV. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej (2 godziny)

V. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny):

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej:

i. taryfowe,

ii. parataryfowe

iii. pozataryfowe;

VI. Międzynarodowy system walutowy (3 godziny):

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,

b. system waluty złotej,

c. system z Bretton Woods,

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,

e. Europejski System Walutowy,

f. system walutowy w Polsce;

VII. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości (2 godziny);

VIII. Międzynarodowe stosunki finansowe (4 godziny):

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;

c. wymienialność waluty;

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe

IX. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową (4 godziny):

a. bilans płatniczy i jego struktura,

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,

X. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie (2 godziny);

Ćwiczenia poświęcone są dokładniejszemu przedstawianiu i przyswojeniu przez studenta następujących zagadnień:

1. Wybrane teorie handlu zagranicznego i ich efektywność (6 godziny)

2. Inwestycje zagraniczne: bezpośrednie i portfelowe. Ich wpływ na kształtowanie się koniunktury gospodarczej (2 godziny),

3. Sposoby wejścia na rynki międzynarodowe – wady i zalety– Analiza SWOT(2 godziny)

a. Eksport,

b. Inwestycje pod klucz,

c. Franchising i licencje,

d. Inwestycje bezpośrednie

4. Efektywność podstawowych instrumentów polityki handlowej (ceł subwencji dumpingu, VER, podatku importowego kwot importowych) (4 godziny)

5. Kurs walutowy i ryzyko operacji międzynarodowych (6 godzin)

6. Bilans płatniczy (4 godziny)

a. Struktura,

b. Czynniki określające dynamikę zmian,

c. Wpływ na kształtowanie się koniunktury gospodarczej

7. Czynniki wpływające na bilans płatniczy (4 godziny)

a. Zmiany kursu walutowego a sytuacja w bilansie płatniczym

b. Zmiany stopy procentowej a sytuacja w bilansie płatniczym

c. Konkurencyjność a sytuacja w bilansie płatniczym

8. Pozycja inwestycyjna kraju (2 godziny)

a. Sposoby określania i znaczenie dla wymiany międzynarodowej

Literatura:

Bernaś B.,/red/, 2002, Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa,

Charbonszczewska E., Oręziak L., 2000, Miedzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa

Krugman P.R., Obstfeld M., 2003, International Economics, 6th ed., Addison Wesley, Boston,

Krugman, P., Obsfeld, M., 2007, Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa

Małecki W, Sławiński A., Piaseczki R., Żuławska U., 2001, Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa,

Michałek J.J, 2002, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa

Nowak A.Z., 2002, Integracja europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa;

Oręziak L., 2003, Euro. Nowy pieniądz, PWN, Warszawa

Rymarczyk J., /red/, 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa,

Rynarzewski T., 2005, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa

Świerkocki J., 2004, Zarys Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, PWE, Warszawa;

Zabielski K., 2001, Finanse międzynarodowe, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

a. posiada wiedzę na temat:

- ekonomicznych podstaw funkcjonowania rynków międzynarodowych

- ewolucji poglądów na temat handlu zagranicznego i ich uwarunkowań

- narzędzi polityki handlowej

- ekonomicznych i finansowych podstaw kursów walutowych

- sposobów i narzędzi określania międzynarodowej sytuacji/ stabilności gospodarki

- gospodarki światowej i trendów oraz kluczowych procesów gospodarczych

b. rozpoznaje i analizuje:

- korzyści wynikające z formy działania na rynkach zagranicznych,

- megatrendy w gospodarce światowej,

- działania rządów w zakresie polityki handlowej i jej narzędzi

- ryzyka związane z kursem walutowym i ich uwarunkowania ekonomiczne

- bilans płatniczy i sprawozdanie o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

c. rozumie:

- zasady funkcjonowania rynków międzynarodowych

- konsekwencje podjętych decyzji handlowych

- konsekwencje stosowania narzędzi polityki handlowej

- konsekwencje wykorzystania reżimów kursowych

- relacje kursu walutowego z innymi parametrami ekonomicznymi

- dane pochodzące z międzynarodowych sprawozdań tj. bilans płatniczy

d. potrafi:

- wybrać właściwą formę działania na rynku zagranicznym,

- wybrać właściwy rynek działania,

- ocenić skutki zastosowania narzędzi polityki handlowej,

- ocenić ryzyko zmiany kursu walutowego,

- czytać i analizować sprawozdania międzynarodowe

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność, prace domowe)

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne,

- końcowe zaliczenie pisemne (opcjonalnie ustne)

- kontrola obecności,

- praca semestralna/roczna

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozioł, Alojzy Nowak
Prowadzący grup: Michał Kołtuniak, Waldemar Kozioł, Agata Niewiadomska, Alojzy Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.