Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3ZFP Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów: Mikroekonomia, Podstawy rachunkowości, System finansowy gospodarki

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są narzędzia i metody zarządzania finansami, niezbędne przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Celem ich jest optymalizacja wyników finansowych. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje w szczególności: skutki finansowe procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, źródła i treść informacji finansowych, metody zarządzania bieżącego, zasady finansowania i inwestowania. Wykład ma charakter poznawczy i uniwersalny, natomiast ćwiczenia dają możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy, możliwość nauczenia się samodzielnego podejmowania decyzji zarządczych w różnych sytuacjach rynkowych. Przedmiot adresowany jest do studentów rozpoczynających studia o profilu ekonomiczno-menedżerskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, metod zarządzania finansami i uwarunkowań decyzji, na które składają się zmiany w otoczeniu rynkowym i polityce finansowej państwa. Treścią wykładu są następujące zagadnienia:

-przedmiot finansów przedsiębiorstwa, cele krótko- i długookresowe działalności gospodarczej, raport finansowy jako obraz przedsiębiorstwa, otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego implikacje dla przepływów pieniężnych;

- systematyka źródeł kapitału, postulowane relacje między kapitałem własnym i obcym, postulowane zasady finansowania aktywów, finansowanie alternatywne: istota leasingu, faktoringu i franczyzy, kategorie wyniku działalności gospodarczej, zysk ewidencyjny a przepływy pieniężne,

- bieżące zarządzanie finansami: gospodarowanie kapitałem obrotowym, cykl gotówkowy, optymalizowanie poziomu zapasów, strategie zarządzania majątkiem obrotowym, polityka finansowa przedsiębiorstwa wobec dostawców i odbiorców,

- instrumenty finansowania długoterminowego, podstawy inwestowania w akcje i obligacje, koszt kapitału własnego i obcego,

- stopa procentowa jako cena pieniądza na rynku, stopa procentowa jako stopa zwrotu, szacowanie wartości bieżącej i przyszłej przepływów pieniężnych, teoretyczne podstawy ryzyka,

- inwestycji rzeczowe, podstawy budżetu inwestycji i metody oceny projektów inwestycyjnych, efekt skali prowadzonej działalności, analiza kosztu jednostkowego i krańcowego, klasyczna formuła progu opłacalności i sposoby jej wykorzystania, margines bezpieczeństwa, koszt zużycia majątku trwałego, systemy amortyzacji,

- kształtowanie struktury kapitału, analiza EBIT-EPS, koncepcja dźwigni finansowej, dźwignia łączna

- podstawy analizy fundamentalnej, analiza wskaźnikowa, newralgiczne obszary analizy finansowej (płynność a rentowność, wypłacalność krótko- i długookresowa), dylematy standardów oceny, syntetyczne miary kondycji finansowej i modele wczesnego ostrzegania, istota ratingu

- polityka fiskalna a finanse przedsiębiorstwa, podatek jako podstawowe narzędzie polityki fiskalnej, wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, systematyka reakcji i strategie podatkowe przedsiębiorstw, tarcza podatkowa i jej wykorzystanie.

Literatura:

Praca zbiorowa, (W. Szczęsny- red.), Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem, Wyd. 2., CH. Beck, Warszawa 2007

W. Szczęsny, Finanse; Zarys wykładu, Wyd. 2. zaktualizowane, Difin, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca podana w bibliografii do wyżej wymienionych pozycji, w szczególności:

E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t.I,II, PWE, Warszawa - dowolne wydanie

H.J. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych; Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, K.E. Liber, Warszawa 2000,

J.G. Siegiel, J.K. Shim, S.W. Hartman, Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania finansami, w szczególności: rozumienia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, analizowania skutków podejmowanych decyzji, rozumienia ryzyka rynkowego, stosowania metod analitycznych w ocenie bieżącej i długookresowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie przykładów do rozwiązania oraz pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Rafał Cieślik, Jarosław Klepacki, Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.