Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1MIB Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kluczowym założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z kursem podstawowym mikroekonomii, a zwłaszcza podstawowymi teoriami mikroekonomii, przy jednoczesnym kształtowaniu ich umiejętności analizowania współczesnych zjawisk gospodarczych. Celem ćwiczeń jest przede wszystkim zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• zdobędą wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień ekonomii, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej wiedzy w wyjaśnianiu problemów zachodzących we współczesnej gospodarce,

• będą rozumieli podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku,

• zdobędą wiedzę na temat elementów rynku i jego form oraz podmiotów na nim funkcjonujących,

• będą rozróżniać podstawowe formy organizacji rynku,

• będą umieli wymienić kluczowe determinanty określające potrzeby konsumentów i ich rodzin przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych,

• będą rozumieli i będą w stanie wyjaśnić wpływ zmian dochodu konsumenta na jego popyt oraz wpływ zmiany ceny dobra na popyt konsumenta,

• będą rozumieli sens mierzenia zmian dochodu realnego konsumenta,

• zdobędą wiedzę na temat wpływu postępu technicznego na wykorzystanie przez menedżera zasobów w procesie produkcji,

• będą rozumieli istotę kosztów produkcji dla producenta, przy podejmowaniu przez niego decyzji produkcyjnych w krótkim i długim okresie,

• zdobędą podstawowe wiadomości na temat krótko- i długookresowych kosztów produkcji,

• będą rozróżniać rodzaje wyniku ekonomicznego,

• będą rozróżniać podstawowe formy organizacji rynku (modele rynku),

• będą rozumieli i będą w stanie wymienić oraz omówić kluczowe założenia modeli: konkurencji doskonałej, monopolu czystego, konkurencji monopolistycznej i oligopolu.

Po ukończeniu kursu studenci będą umieli:

• rozróżniać determinanty wpływające na popyt (podaż) i wielkość popytu (wielkość podaży),

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, równowagę rynkową w krótkim i długim okresie,

• mierzyć siłę reakcji popytu na zmiany czynników determinujących,

• określić związek, jaki zachodzi między charakterem popytu a przychodami całkowitymi przedsiębiorstwa w zależności od zmian cen,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, punkt równowagi konsumenta,

• wyznaczać krzywe ICC i PCC dla różnego rodzaju dóbr,

• przedstawić graficznie efekt substytucyjny, efekt dochodowy i łączny efekt popytowy w ujęciu Hicksa i Słuckiego dla dóbr: normalnych, podrzędnych, giffenowskich, doskonale komplementarnych i doskonale substytucyjnych,

• mierzyć zmianę dochodu rekompensującą skutek zmiany ceny,

• obliczyć zmianę dochodu wywołującą efekt porównywalny ze skutkiem zmiany ceny (tzw. ekwiwalentną zmianę dochodu),

• przeanalizować zależności zachodzące między TP, AP i MP i na tej podstawie wyznaczyć etapy produkcji w przedsiębiorstwie,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, optimum produkcji,

• wyjaśnić konsekwencje wpływu zmiany cen czynników wytwórczych na wybór przez producenta techniki produkcji,

• obliczyć i przedstawić graficznie krótko- i długookresowe koszty produkcji,

• omówić i przedstawić graficznie konsekwencje wpływu czynników zewnętrznych na poziom produkcji,

• przeanalizować zależności zachodzące między poziomem wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa a TR i TC,

• przedstawić graficznie krótko – długookresową równowagę przedsiębiorstwa funkcjonującego w: konkurencji doskonałej, monopolu pełnym i konkurencji monopolistycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Konstrukcja egzaminu:

1) pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Filip Świtała, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Uwagi:

Dwa kolokwia - pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.