Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1PPWG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa w gospodarce
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o państwie i gospodarce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do przedmiotów prawnych. Przedstawienie struktury prawa regulującego działalność gospodarczą oraz instytucji państwowych kształtujących warunki prowadzenia tej działalności. Zapoznanie z warunkami uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, dysponowania podstawowymi rodzajami zasobów.

Pełny opis:

Wykład

1. Struktura prawa. Norma prawna – budowa, rodzaje. Przepisy prawa. Struktura systemu prawa – gałęzie prawa, instytucje prawne. Prawo publiczne i prywatne. Prawo materialne i procesowe. Podmioty prawa – osoby fizyczne, prawne i inne jednostki. Stosunki prawne. (2 godz.)

2. Akty prawodawcze. Konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, akty wykonawcze, prawo miejscowe, prawo wewnętrzne. Akty prawne Unii Europejskiej. Procedury prawodawcze. Publikacja aktów prawnych. Dostęp do informacji o obowiązującym prawie. (2 godz.)

3. Stosowanie prawa. Obowiązywanie prawa – zakres czasowy, terytorialny i osobowy. Wykładnia przepisów – rodzaje, środki, wynik i moc wiążąca wykładni. Organy dokonujące wykładni. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa przez organy państwowe – podstawa prawna rozstrzygnięć, ustalanie stanu faktycznego, formy rozstrzygnięć. (2 godz.)

4. Władza ustawodawcza. Struktura Sejmu i Senatu. Podstawowe procedury parlamentarne. Funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych. (2 godz.)

5. Władza wykonawcza. Struktura wykonawczych funkcji państwa. Prezydent i jego podstawowe funkcje. Rada Ministrów – struktura, kompetencje i tryb funkcjonowania. Status ministrów. Działy administracji rządowej. Struktura resortów. Odpowiedzialność członków rządu. (2 godz.)

6. Administracja gospodarcza. Zadania administracji gospodarczej – funkcje gospodarcze ministrów, urzędów centralnych, agencji, terenowej administracji rządowej. Bezpośrednie oddziaływanie organów Unii Europejskiej. Funkcje administracyjne samorządu terytorialnego. Formy działania administracji gospodarczej – planowanie, prawotwórstwo, decyzje administracyjne. Kontrola i nadzór gospodarczy. (2 godz.)

7. Konstytucyjne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Społeczna gospodarka rynkowa, wolność gospodarcza, ochrona własności, równość przedsiębiorców, wolność zrzeszania się, wolność wyboru zawodu. Państwo prawa a gospodarka. Kontrola konstytucyjności prawa. (2 godz.)

8. Przedsiębiorca. Prawne określenie działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy. Podstawowe statusy podmiotowe przedsiębiorców. Przedsiębiorstwo. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych. (2 godz.)

9. Podejmowanie działalności gospodarczej. Rejestry przedsiębiorców. Działalność wolna. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana. Zawody regulowane – zawody zaufania publicznego, uprawnienia zawodowe. Sankcje w przypadku braku uprawnień. (2 godz.)

10. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego. Zakres publicznej działalności gospodarczej. Formy prawne przedsiębiorców publicznych. Przedsiębiorstwo państwowe i jego prywatyzacja. Wykonywanie uprawnień właścicielskich państwa i samorządu terytorialnego. (2 godz.)

11. Ochrona konkurencji i konsumenta. Konkurencja i jej naruszenia. Publiczna ochrona konkurencji - porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej. Przeciwdziałanie koncentracji. Czyny nieuczciwej konkurencji. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów (3 godz.)

12. Administracyjna regulacja obrotu towarami i usługami. Kształtowanie jakości towarów i usług – prawne środki oddziaływania. Zasadnicze i szczegółowe wymagania dla wyrobów. Normalizacja techniczna. System weryfikacji zgodności. Dopuszczanie do obrotu i używania. Oznaczanie produktów i usług. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów. Regulacja cen i taryf niektórych usług. Ograniczenia w obrocie towarami i usługami z zagranicą. (2 godz.)

13. Wykorzystanie zasobów środowiska. Uprawnienia do eksploatacji zasobów środowiska. Emisje zanieczyszczeń do środowiska. Zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych. Opłaty za wykorzystanie zasobów środowiska. (1 godz.)

14. Gospodarka nieruchomościami. Plany zagospodarowania przestrzennego. Warunki korzystania z nieruchomości. Uprawnienia majątkowe do nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami państwowymi i samorządu terytorialnego. Wywłaszczenie nieruchomości. Zabudowa nieruchomości. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. (1 godz.)

15. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Zasady udzielania pomocy publicznej. Formy pomocy. Warunki dopuszczalności pomocy. Pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna, Nadzór nad pomocą publiczną. (2 godz.)

16. Odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej. Podstawowe typy odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność administracyjna. Odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność w prawie finansowym. Odpowiedzialność karna. Organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania. (1 godz.)

Ćwiczenia

1. Znajomość prawa w działalności gospodarczej. Prawo jako system powszechnie obowiązujących reguł postępowania. Przepis prawny jako środek wyrażania normy. Akty normatywne. Praktyczna identyfikacja przepisów, norm, aktów normatywnych, czynności prawnych i aktów prawnych indywidualnych. (2 godz.)

2. Tworzenie prawa. Organy stanowiące prawo powszechnie obowiązujące. Procedura ustawodawcza. Procedury stanowienia aktów wykonawczych i aktów miejscowych. Formy udziału przedsiębiorców w stanowieniu prawa. Akty wewnętrzne instytucji, zakładów administracyjnych. Rola zwyczaju. Orzecznictwo administracyjne i sądowe. (2 godz.)

3. Poszukiwanie informacji o obowiązującym prawie. Ustalanie obowiązującego stanu prawnego. Zasady ogłaszania aktów prawnych. Struktura aktu ustawowego i wykonawczego. Dzienniki urzędowe centralne i terenowe. Dostęp do prawa Unii Europejskiej. Zbiory orzecznictwa. Elektroniczne bazy danych o obowiązującym prawie. Bazy publiczne i komercyjne. Zasady korzystania z drukowanych dzienników promulgacyjnych i systemu informacji publicznej o prawie. (4 godz.)

4. Wykładnia prawa. Reguły wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej. Zastosowanie reguł kolizyjnych i analogii. Język aktów prawnych. Typowe wnioskowania prawnicze. Tryb uzyskiwania wiążącej wykładni. Analiza orzeczeń opartych na różnych środkach wykładni. (3 godz.)

5. Władze publiczne w gospodarce. Relacje przedsiębiorca – organy władzy publicznej. Rządowa administracja gospodarcza. Administracja samorządowa. Podstawowe kompetencje organów administracji gospodarczej – działania niewładcze, prawotwórstwo administracyjne, decyzje, nadzór gospodarczy, inspekcje. (4 godz.)

6. Uruchamianie działalności gospodarczej. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy. Rejestracja przedsiębiorcy – rejestry sądowe i administracyjne. Rejestr statystyczny i podatkowy. Postępowania rejestrowe – uruchamianie, dokumentacja, rozstrzygnięcie. Oznaczenia przedsiębiorcy w obrocie prawnym. Dokumentowanie statusu przedsiębiorcy. Konstruowanie firmy i znaku towarowego. Prawo ochronne na znak towarowy. Obowiązki związane z oznaczeniem przedsiębiorcy i produktu w stosunkach prawnych. (4 godz.)

7. Działalność gospodarcza w dziedzinach reglamentowanych. Ogólna i sektorowa regulacja warunków oprowadzenia działalności reglamentowanej. Warunki i tryb udzielania koncesji, zezwoleń i licencji. Wpis do rejestru działalności regulowanej. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych – identyfikacja zawodów regulowanych. (3 godz.)

8. Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych przez MSP. Poszukiwanie źródeł finansowania działalności gospodarczej. Identyfikacja programów wsparcia dla inwestycji oraz usług doradczych. Wnioski o dotacje inwestycyjne w ramach programów operacyjnych. Pozyskiwanie finansowania z innych źródeł. (2 godz.)

9. Jakość produktów, usług i systemów zarządzania. Zakres zastosowania, warunki i tryb uzyskiwania znaków potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami. Badanie jakości, deklaracje zgodności, kontrola przestrzegania. System Zarządzania Jakością. System Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. (2 godz.)

10. Spory w działalności gospodarczej. Spory w stosunkach z organami administracji. Decyzje administracyjne w sprawach gospodarczych i ochrona sądowa. Spory w stosunkach między przedsiębiorcami – rozstrzyganie spraw gospodarczych. Spory w stosunkach przedsiębiorców z konsumentami – postępowania reklamacyjne, polubowne sądy konsumenckie. Rzecznicy konsumentów. (3 godz.)

11. Współdziałanie menedżera z prawnikiem. Formy obsługi prawnej przedsiębiorcy. Wolne zawody prawnicze – adwokaci, radcowie prawni. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie prawnym. Zakres działania doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Czynności notariuszy, komorników. (1 godz.)

Literatura:

M. Gajewski, J. Kiryło, S. Piątek, I. Postuła, Podstawy prawa w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozpoznaje podstawowe instytucje prawne w gospodarce i w administracji gospodarczej, umie posługiwać się źródłami prawa, wyszukiwać właściwe przepisy, zna podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, jest przygotowany do współdziałania z doradcą prawnym.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne – odpowiedź na 40 pytań testowych z zakresu wyznaczonego tematyką wykładu i ćwiczeń, z uwzględnieniem treści podręcznika do przedmiotu .

Wykład – egzamin

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, udział w dyskusjach, referaty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Piątek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.