Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM2ZOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie operacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem operacyjnym w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się jakie są główne metody i techniki stosowane w zarządzaniu operacyjnym.

Po zakończeniu zajęć studenci powinni umieć identyfikować i analizować podstawowe procesy organizacyjne oraz umieć rozwiązywać praktyczne problemy związane z nieskutecznością procesów.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Istota i uwarunkowania zarządzania działalnością operacyjną:

• Pojęcie i istota działalności operacyjnej

• Istota zarządzania operacyjnego

• Zasady zarządzania operacyjnego i projektowania działalności

2. Architektura systemu zarządzania organizacją:

• Istota architektury organizacji

• Architektura działania;

• Architektura informacyjna

• Architektura społeczna

• Architektura organizacyjna

• Architektura finansowa

• Kształtowanie architektury organizacji

3. Istota i zastosowanie zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu operacyjnym:

• Istota metody zrównoważonej karty wyników

• Płaszczyzny analizy organizacji

• Etapy postępowania w metodzie BSC

• Wdrażanie systemu organizacji opartej na metodzie BSC

4. Metody odchudzania organizacji i redukcji struktur zarządzania:

• Istota metod odchudzania organizacji

• Odchudzanie organizacji a zarządzanie procesami

• Lean management

• Outsourcing

• Business process reengineering (BPR)

• Benchmarking

5. Metody systemowego sterowania produkcją i dostawami:

• Just-in-time

• Kanban

• Sterowanie produkcją i dostawami w łańcuchu logistycznym

6. Istota i uwarunkowania zarządzania czasem:

• Istota zarządzania czasem

• Zasady i metody zarządzania czasem

• Time-based management jako narzędzie projektowania organizacji

7. Kompleksowe zarządzanie jakością:

• Istota kompleksowego zarządzania jakością

• Narzędzia i systemy wspomagające TQM

• Koncepcja kaizen w zarządzaniu jakością

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego:

• Omówienie programu, sposobu prowadzenia zajęć i zasad zaliczania

• Zakres zarządzania operacyjnego

• Specyfika zarządzania operacyjnego w różnych typach organizacji i branżach

2. Zarządzanie procesami:

• Pojęcie systemu

• Pojęcie procesu

• Relacje między procesami w systemach

• Elementy składowe procesów

3. Procesy w organizacji a zarządzanie projektami:

• Programy i projekty

• Struktura podziału pracy: work breakdown structure (WBS)

• Planowanie prac projektowych: wykres Gantta, kosztorys, harmonogram rzeczowo-finansowy

• Metody optymalizowania kosztów działań projektowych

• Ryzyko projektowe: model ACAT (Avoid, Control, Accept, Transfer)

4. Identyfikowanie procesów w organizacji:

• Ustalanie celu procesów

• Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne procesów;

• Dekompozycja procesów;

• Zarządzanie przez cele (management by objectives , MBO)

• Właściciele procesów, wskaźniki procesów

5. Zmiany w strategii operacyjnej organizacji:

• Wymiary konkurencyjności organizacji

• Model doskonałości operacyjnej organizacji – sand cone model

• Zdolność do zaspokajania zróżnicowanych wymagań klientów: relacje trade-off i trade-up

6. Analiza i ocena procesów w organizacji:

• Diagram procesu, procesy a struktury organizacyjne

• Graficzna prezentacja procesów: business process modelling notation (BPMN), business process execution language (BPEL)

• Analiza wartości dodanej (value added analysis)

7. Zarządzanie produkcją a ograniczenia procesu:

• Pojęcie wąskich gardeł w procesach: bottleneck, teoria ograniczeń: theory of constraints (TOC), prawo J. Little

• Metoda planowania i optymalizacji procesu produkcyjnego: optimized production technology (OPT), metoda bęben – bufor – lina (drum – buffer – rope), teoria kolejkowania (queuing theory).

8. Zarządzanie zapasami grup asortymentów:

• Stała wielkość partii (fixed order quantity, FOQ)

• Ekonomiczna wielkość zamówienia (economic order quantity, EOQ)

• Koszty uzupełniania i utrzymania zapasów, inwentaryzacja zapasów)

9. Systemy sterowania działalnością operacyjną firmy:

• System produkcji push, system produkcji pull, just in time

• Systemy planowania i sterowania w zarządzaniu operacyjnym

• Harmonogramowanie produkcji i obliczanie wielkości dostaw, kanban

• Kompleksowe prewencyjne utrzymanie ruchu (total preventive meintenance, TPM)

• Minimalizacja czasów przestawiania produkcji (metoda SMED)

10. Łańcuch dostaw w organizacji:

• Analiza relacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw

• Znaczenie przepływu informacji

• Rola współpracy działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

11. Dokumentacja jakości w organizacji:

• Procedury systemu zarządzania jakością

• Opracowanie mapy procesów organizacji wrażającej system zarządzania zgodny z normą ISO 9001

• Opracowanie kompletnej procedury wskazanego procesu

12. Podstawowe narzędzia zarządzania jakością:

• Six Sigma

• Diagram Pareto-Lorenza

• Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy (digram rybich ości)

• Karty kontrolne Shewharta

13. Instrumenty pomiaru jakości usług:

• Metoda SERVQUAL

• Metoda zdarzeń krytycznych (CIT)

• Mystery shopping

• Metoda customer satisfaction index (CSI)

14. Przeprojektowywanie procesów i strumieni wartości:

• Cykl doskonalenia PDCA

• „Odchudzone” zarządzanie (lean management)

• Radykalne przeprojektowanie procesów: business process reengineering (BPR)

• Benchmarking.

15. Doskonalenie procesów w organizacji w oparciu o metodykę kaizen:

• Pojęcie kaizen

• Kaizen a innowacje

• Efekty wdrażania kaizen w organizacji

• 5W2H

• Kampania 5S

• 7 rodzajów strat produkcyjnych (7M)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podstawy zarządzania operacyjnego, praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Jasińskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Donald Waters: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. Stanisław Kasiewicz: Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu

w zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie zarządzania operacyjnego (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania operacyjnego (K_W02)

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i roli operacji oraz procesów w przedsiębiorstwie (K_W06)

w zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię z zakresu zarządzania operacyjnego do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

w zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Efekty uczenia się będą weryfikowane na koniec zajęć podczas egzaminu. Egzamin przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus. Studenci będę go pisać we wskazanej sali Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena końcowa opiera się na teście egzaminacyjnym jednokrotnego wyboru.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie uzyskanych punktów: za prace grupowe i indywidualne (maks. 200 punktów). Poszczególne prace cząstkowe będą realizowane jako prace indywidualne lub zespołowe. Na każdych zajęciach będzie przeprowadzone przynajmniej jedno zadanie punktowane, a po każdych zajęciach zadawane są prace domowe mające formę lektur uzupełniających lub studiów przypadków. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do podchodzenia do egzaminu. Część zadań wykonywana jest podczas zajęć, a część w domu. Każda praca powinna być oddana w ściśle określonym terminie i formie, ustalonym na zajęciach (nie ma możliwości późniejszego oddania pracy ani usprawiedliwienia jej nieoddania – oznacza to utratę punktów zaliczeniowych). Dwa zadania w semestrze mają charakter analizy oraz prezentacji studium przypadku.

Sposób wyliczenia oceny z ćwiczeń jest podobny, jak wyliczenia oceny z testu egzaminacyjnego, tzn. osoby, które nie uzyskają co najmniej 55% punktów zaliczeniowych, otrzymują ocenę niedostateczną (2,0) w pierwszym terminie.

Dozwolone są 3 nieobecności na ćwiczeniach w semestrze, a każda kolejna nieobecność musi zostać zaliczona na dyżurze u prowadzącego daną grupę ćwiczeniową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Klimczuk-Kochańska
Prowadzący grup: Magdalena Klimczuk-Kochańska, Katarzyna Rozenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)