Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM3ZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 3 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione podstawowe pojęcia związane ze strategią, metody budowy strategii, strategiczne analizy otoczenia i wnętrza organizacji

Pełny opis:

Wykład

1. (problematyczna) Definicja strategii firmy

- ewolucja definicji strategii

- wyzwania związane z podejmowaniem strategicznych decyzji

- historia i kamienie milowe dyscypliny

- szkoły strategii: planistyczna, ewolucyjna, pozycyjna, zasobowa, prostych reguł

2. Model strategii krok po kroku

- konstruowanie strategii

- rola misji

- definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary

- w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej

- formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczania tego procesu

- funkcjonalne programy działania

3. Nadawanie sensu otoczeniu i metody analizy otoczenia organizacji

- trendy

- scenariusze

- PEST

- Diament konkurencyjności

- Analiza interesariuszy

- 5 sił Portera

- Model GE

- Analiza grup strategicznych

4. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji

- Teoria cyklu życia firmy. Diagnoza organizacji w różnych fazach życia

- Opcje wzrostu strategicznego

- Analiza sił i słabości / SWOT

- Zasoby i umiejętności

- Typy modeli biznesowych

- Łańcuch wartości

- Metody portfelowe

5. Przywództwo i odpowiedzialność. Pasja i dyscyplina strategii

- istota i znaczenie pasji oraz eksperymentów w budowie strategii

- budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo

- podstawowe cechy strategii

- główne błędy popełniane w budowie strategii

Konwersatorium:

1. Definicja strategii. Model Strategii krok po kroku

- konstruowanie strategii

- rola misji

- definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary

- w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej

- formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczania tego procesu

- Studium przypadku Tesla

2 i 3 Analiza i interpretacja otoczenia:

- PEST

- 5 sił Portera

- trendy

- scenariusze

- wyzwania związane z podejmowaniem strategicznych decyzji

- istota i znaczenie pasji oraz eksperymentów w budowie strategii

- główne błędy popełniane w budowie strategii

- Studium przypadku: Ryanair oraz British Ariway i Air Lingus

4. Analiza i interpretacja otoczenia: Analiza Interesariuszy

- Studium przypadku: Morskie Oko

5. Diagnoza organizacji w różnych fazach zycia:

- Opcje wzrostu strategicznego,

- Analiza sił i słabości / SWOT

- Zasoby i umiejętności

- Typy modeli biznesowych

- Studium przypadku Elektropol

6. Diagnoza organizacji w rożnych fazach życia

- Łańcuch wartości

- Studium przypadku Zara

Literatura:

Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska. Wydawnictwo PWN

Materiały na platformie Kampus

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studentka

W zakresie wiedzy:

S2_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania korporacją w zakresie

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających

(ekonomia i finanse, nauki prawne).

K_W02

Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności małego przedsiębiorstwa, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem

K_W06

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

W zakresie umiejętności:

K_U01

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania,

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w korporacji oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.

K_U02

Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_U05

Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U06

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

W zakresie postaw:

K_K01

Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.

K_K02

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K03

Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się na konwersatorium będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych indywidualnie i grupowo przez studentów i studentki podczas konwersatorium oraz zadań domowych. Efekty uczenia z wykładu weryfikowane będą w trakcie egzaminu w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara, Michał Rogatko, Tomasz Rosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)