Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1EF
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia finansowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

WYKŁAD

Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia

Równowaga na rynku finansowym (rynek papierów wartościowych, teoria agenta, konsumpcja i portfel wyboru, warunki pierwszeństwa, równowaga ogólna, istnienie i niezmienność równowagi, modele reprezentatywnych agentów)

Podstawowe modele i testy na rynkach finansowych

Predykcja stóp zwrotu z akcji

Ceny liniowe a funkcjonowanie stóp zwrotu, równowaga liniowa, ceny na rynkach regulowanych, problem optymalizacji

Arbitraż i silny arbitraż, reprezentacja diagramów, funkcja kosztów, arbitraż i optymalne portfele, wycena równowagi

Ograniczenia portfela (ograniczenia krótkiej sprzedaży, wybór portfela w ramach ograniczeń krótkiej sprzedaży, prawo jednej ceny, ograniczony i nieograniczony arbitraż, stawka w warunkach równowagi)

Zmienność a teoria równowagi, ceny i neutralne ryzyko, zmienność i ograniczenia portfela

Ryzyko a oczekiwana użyteczność, teoria Von Neumann-Morgenstern, aksjomaty użyteczności w warunkach kontroli państwa, aksjomaty oczekiwanej użyteczności

Awersja do ryzyka a neutralność ryzyka, miary Arrow-Pratt awersji do ryzyka, kompensacja ryzyka, teoria Pratt, awersja do ryzyka

Portfele optymalne (wybór portfela i bogactwo, optymalne portfele z jednym ryzykiem, premia za ryzyko i portfele optymalne, portfele optymalne gdy premia za ryzyko jest niska)

Statystyka porównawcza optymalnych portfeli (bogactwo, nieoczekiwane stopy zwrotu, ryzyko)

Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk (zwrot z tytułu ryzyka, optymalne portfele w warunkach sprawiedliwej wyceny, premia za ryzyko i optymalne portfele, optymalne portfele w ramach tolerancji na ryzyko liniowe)

Cena równowagi i alokacja (stopy zwrotu w warunkach równowagi, oczekiwane stopy zwrotu w warunkach równowagi, zmienność krańcowych stóp zwrotu)

Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka

Analiza wariancji (oczekiwania i wycena Kernel, przestrzeń Hilberta, wektory ortogonalne, projekty ortogonalne, teoria reprezentacji Riesz, wycena wariancji stóp zwrotu, średnia wariancji stóp zwrotu, zerowa kowariancja, zmienność krańcowych stóp zwrotu)

Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury)

Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy warunek równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto)

Bańki racjonalne i uczenie się

Finanse behawioralne i anomalnie rynkowe

Modele zachowań rynkowych

EH teoria testowania

Modele Affine i SDF

Testowanie CIP, UIP oraz FRU

Inwestycje a teoria upadłości

Wypływ COVID-19 na rynek finansowy

Regulacje ESG a estymacja ryzyka inwestycyjnego

Całkowita liczba godzin – nakład pracy studenta (6 ECTS – 260 godz.)

Zajęcia (w tym zaliczenie i egzamin) – 60 godz.

Czytanie literatury na zajęcia – 30 godz.

Opracowanie prac pisemnych i studiów przypadku – 60 godz.

Przygotowanie projektu (praca zespołowa) – 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu – 90 godz.

ĆWICZENIA

Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia

Modelowanie rynków finansowych (testy normalności, random walk, kointegracja, symulacja monte carlo)

Testowanie EMH

Predykcje cen akcji przy użyciu testów resztowych, ECM, modeli nieliowych, modeli Markova

Budowanie równowagi w warunkach cen linowych

Arbitraż i wycena

Modelowanie w warunkach ograniczeń portfela

Modelowanie ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Awersja do ryzyka

Portfele optymalne

Statystyka porównawcza optymalnych portfeli

Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk

Cena równowagi i alokacja

Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka

Analiza wariancji

Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury)

Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy warunek równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto)

Bańki racjonalne i uczenie się

Modele zachowań rynkowych

EH teoria testowania

Modele Affine i SDF

Testowanie CIP, UIP oraz FRU

Modelowanie ryzyka upadłości (credit rating, linie ROC, analiza dyskryminacyjna, modele Ohlsona, modele SMV, modele logitowe i probitowe)

Wypływ COVID-19 na rynek finansowy

Regulacje ESG a estymacja ryzyka inwestycyjnego

Całkowita liczba godzin – nakład pracy studenta (6 ECTS – 260 godz.)

Zajęcia (w tym zaliczenie i egzamin) – 60 godz.

Czytanie literatury na zajęcia – 30 godz.

Opracowanie prac pisemnych i studiów przypadku – 60 godz.

Przygotowanie projektu (praca zespołowa) – 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu – 90 godz.

Literatura:

Patrycja Chodnicka-Jaworska, Piotr Jaworski, wrażliwość rynku akcji na publikacje danych rynkowych w czasie pandemii COVID-19, Wydawctwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego , 2020;

Patrycja Chodnicka-Jaworska, Credit rating na rynku finansowym, PWE, 2019;

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Inwestycje, PWN, 2015;

Stephen F. LeRoy, Jan Werner, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press 2 edition, 2014;

Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange, 2nd Edition, Wiley, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny (test, pytania otwarte, zadania) 70% + dodatkowe prace

Stacjonarnie (w przypadku wzrostu zachorowań i zmian regulacji zdalnie na e-Nauce)

Ćwiczenia:

bieżąca ocena (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%, śródsemestralne pisemne testy kontrolne 40%, kontrola obecności, praca semestralna 40%.

Stacjonarnie i online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Sebastian Skuza
Prowadzący grup: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Aneta Drab, Marcin Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)