Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1IFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje finansów publicznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie instytucji finansów publicznych. Analizie zostaną poddane zaawansowane rozwiązania w budżecie państwa (wśród nich budżet w ujęciu zadaniowym, budżet środków europejskich, stabilizująca reguła wydatkowa, partnerstwo publiczno-prywatne) i budżetach jednostek samorządu terytorialnego (wśród nich równowaga operacyjna, indywidualny wskaźnik zadłużenia, budżet obywatelski). Ponadto zostanie omówiony budżet UE wraz z zasadami wykorzystania środków unijnych przez Polskę. Zostaną przedstawione zaawansowane rozwiązania w zakresie długu publicznego, wśród nich procedury ostrożnościowo - sanacyjne, strategia zarządzania długiem publicznym. Na przedmiocie zostaną poruszone zaawansowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych, wśród nich pracownicze plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne i zabezpieczenia emerytalnego.

Pełny opis:

Wykład

1. Budżet państwa w ujęciu zadaniowym

- rys historyczny tworzenia budżetu zadaniowego

- istota budżetu zadaniowego

- cele budżetu zadaniowego

- zakres podmiotowy i przedmiotowy budżetu zadaniowego

- części składowe budżetu zadaniowego

- budżet zadaniowy a budżet tradycyjny

- zalety i wady budżetu zadaniowego

2. Budżet UE

- rys historyczny budżetu UE

- istota budżetu UE

- zasady budżetu UE

- procedura uchwalania budżetu UE

- wykonywanie i kontrola wykonania budżetu UE

- dochody i wydatki budżetu UE

- wieloletnie ramy finansowe

- next generation EU

3. Budżet środków europejskich

- rys historyczny tworzenia budżetu środków europejskich

- istota budżetu środków europejskich

- dochody i wydatki w budżecie środków europejskich,

- deficyt i nadwyżka w budżecie środków europejskich,

- zasady wypłaty środków z budżetu środków europejskich.

4. Stabilizująca reguła wydatkowa

- cele stabilizującej reguły wydatkowej

- wzór stabilizującej reguły wydatkowej

- zakres podmiotowy i przedmiotowy stabilizującej reguły wydatkowej

5. Procedury ostrożnościowo - sanacyjne

- cele procedur ostrożnościowo - sanacyjnych

- I procedura ostrożnościowo - sanacyjna

- II procedura ostrożnościowo - sanacyjna

- III procedura ostrożnościowo - sanacyjna

- program sanacyjny

6. Budżet obywatelski

- podstawy teoretyczne budżetu obywatelskiego

- podstawy prawne budżetu obywatelskiego

- zasady tworzenia budżetu obywatelskiego

7. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (jst)

- zasady zaciągania zobowiązań przez jst

- równowaga operacyjna w budżecie jst

8. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) w jednostkach samorządu terytorialnego (jst)

- wzór na IWZ

- granice zadłużenia w jst

- funkcje IWZ,

- cechy IWZ,

- konsekwencje przekroczenia IWZ

9. Partnerstwo publiczno-prywatne

- podstawy teoretyczne partnerstwa publiczno-prywatnego

- podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego

- wymogi w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

- umowa partnerstwa publiczno-prywatnego

- realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego

10. System ubezpieczeń społecznych

- rodzaje i wysokość emerytury

- pracownicze plany kapitałowe i programy emerytalne

- indywidualne konta emerytalne i zabezpieczenia emerytalnego

Ćwiczenia

1. Projekt budżetu obywatelskiego

- wymogi dotyczące tworzenia budżetu obywatelskiego

- prezentacja budżetu obywatelskiego

2. Projekt sytuacji finansowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego

- analiza sytuacji finansowej, w tym nadwyżki operacyjnej

- analiza zadłużenia

- analiza IWZ

3. Projekt umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

- zasady zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego

- prezentacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

4. Projekt schematu rozliczenia płatności z UE

- zasady dokonywania rozliczeń płatności z UE

- prezentacja schematu rozliczenia płatności z UE

Literatura:

Literatura podstawowa

Materiały dla słuchaczy przygotowane przez prowadzącego.

Finanse publiczne Komentarz pod red. J. Salachna, M. Tyniewiecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2024

Współczesne finanse publiczne pod red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2020

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Literatura uzupełniająca

A. Misiejko, Budżet obywatelski w praktyce samorządów, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

D. Michalak, A. Fitas, Partnerstwo publiczno-prywatne Wybrane zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie instytucji finansów publicznych

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące instytucji finansów publicznych

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące instytucji finansów publicznych.

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące instytucji finansów publicznych

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na instytucje finansów publicznych.

W zakresie umiejętności:

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z instytucjami finansów publicznych, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na instytucje finansów publicznych, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z instytucjami finansów publicznych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

W zakresie postaw:

K-K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z instytucjami finansów publicznych

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych związanych z instytucjami finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczone ćwiczenia

Kryteria oceniania:

Do zdobycia w teście 25 punktów. Przy ocenie egzaminu nie stosuje się punktów ujemnych i połówkowych.

Skala ocen:

• do 9 punktów - ocena 2.0

• 10-12 punktów - ocena 3.0

• 13-14 punktów - ocena 3.5

• 15-17 punktów - ocena 4.0

• 18-19 punktów - ocena 4.5

• 20-25 punktów – ocena 5,0

Ćwiczenia

Ocena punktowa przygotowanych i zaprezentowanych projektów

Kryteria oceniania:

Skala ocen:

• do 49% punktów - ocena 2.0

• 50%-59% punktów - ocena 3.0

• 60%-69% punktów - ocena 3.5

• 70%-79% punktów - ocena 4.0

• 80%-89% punktów - ocena 4.5

• od 90% punktów – ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Keler, Ilona Szczepańska-Krekora, Robert Wolański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)