Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1MUI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z makroekonomicznymi uwarunkowaniami decyzji inwestycyjnych, źródłami informacji ekonomicznych i finansowych, metodami i technikami oceny stanu otoczenia krajowego i międzynarodowego działalności biznesowej, trendami w nim zachodzącymi, a także krytycznym podejściem do systemu wskaźników opisujących otoczenie ekonomiczno-finansowe.

Celem przedmiotu jest pokazanie ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego.

Pełny opis:

1. Miejsce otoczenia ekonomicznego w decyzjach inwestycyjnych – ryzyko makroekonomiczne

2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa

3. Kryzysy gospodarcze i ich wpływ na strategię przedsiębiorstwa

4. Procesy inflacyjne i deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na decyzje i funkcjonowanie przedsiębiorstw

5. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa

6. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania

7. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej

Literatura:

Robert E. Hall , John B. Taylor, 2002, Makroekonomia, PWN, wyd. 3 zmienione

Aubrey T., 2014, Koniec wielkiego mitu czyli jak zarabiać na polityce monetarnej i cyklach koniunkturalnych, Fijor Publishing, Warszawa

Brett M., 2000, How to read the Financial Pages, Random House, London

Tainer E.M., 2006, Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York N.Y.

Reilly, F. K., Brown C. K., 2012, Investment Analysis and Portfolio Management; South-Western Cengage Learning , Mason, OH; 10th edition or 11th edition – Global Edition, 2019

Piros C.D., Pinto J.E., 2013, Economics for Investment Decision Makers. Micro, Macro, and International Economics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ

Crescenzi A. 2009, Investing From the Top Down: A Macro Approach to Capital Markets, McGraw-Hill, New York

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne),

K_W02 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych, w szczególności w odniesieniu do oceny otoczenia makroekonomicznego oraz działalności inwestycyjnej

K_W03 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych, również w obszarze analiz inwestycji

K_W05 - Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Student potrafi:

K_U01 - Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, w tym w działalności inwestycyjnej, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody

K_U02 - Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe (w tym inwestycyjne) w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 - Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych, w szczególności dotyczące analiz inwestycyjnych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

Student jest gotów:

K_K01 - Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych, w tym oceny otoczenia makroekonomicznego inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy/test (pytania (50-60) zamknięte jednokrotnego wyboru), dodatkowo prezentacje grupowe, udział w zajęciach, ewentualnie quizy online lub aktywne uczestnictwo w dedykowanych forach dyskusyjnych w mediach społecznościowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozioł
Prowadzący grup: Bogdan Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)