Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1ZPIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku MSFRiU i dostosowany do zakresu tematycznego zarządzania projektami w kontekście projektów inwestycyjnych. Obejmuje fazy od inicjowania do zamykania projektów, uwzględniając analizę potrzeb interesariuszy i uwarunkowań otoczenia. Student zapoznawany jest także z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami. Kurs jest dostosowany do zakresu tematycznego i wymagań zaliczeniowych egzaminu ACCA P3 („Business analysis”) w części dotyczącej zarządzania projektami. Przekazywana wiedza i umiejętności są również bezpośrednio związane z wymaganiami zaliczeniowymi egzaminów profesjonalnych w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation i PMI ACPM, umożliwiając studentom MSFRiU dalszy rozwój kariery zawodowej.

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty. Meatodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek.

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom grupowego myślenia, burza mózgów, test windy.

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe. Ocena projektów w trakcie realizacji (Model etap-bramka Coopera). Decyzje typu make or buy.

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kryteria dotyczące wykonawcy i projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals).

5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu

Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure).

6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Rodzaje projektów i dobór właściwego oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami. Program ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów.

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Plan bazowy. Analiza kosztów. Sposób redukcji kosztów. Analiza wartości wypracowanej w projekcie (EVM – Earned Value Management).Odchylenia kosztów, czasu realizacji zadań. Projekty finansowane ze środków publicznych - zagadnienia kwalifikowalności wydatków, podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, zasad określania poziomu kosztów zarządzania projektem, monitorowania, kontroli i audytu projektów.

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a struktura organizacji i kultura organizacyjna.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

.

Literatura uzupełniająca:

Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018.

Project Management Institute (2003) Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMBOK Guide 2000 Edition. Wyd. MT&DC Warszawa (oraz nowsze wydania). Do przygotowania indywidualnej pracy zaliczeniowej niezbędne będzie wykorzystanie bezpłatnego programu komputerowego ProjectLibre, dostępnego na stronie www.projectlibre.org (wersje dla systemów Windows, Mac OS i Linux).

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania grupowe na zajęciach, projekt, test zaliczeniowy. Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest przynajmniej 55% punków

0 - 55% 2

pow 55% - 64% 3

pow 64% - 73% 3,5

pow 73% - 82% 4

pow 82% - 91% 4,5

pow 91% - 100% 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Spik, Agnieszka Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)