Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1ZRF
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład:

1. Wieloaspektowy charakter rachunkowości, rachunkowość jako: nauka, język biznesu, zbiór regulacji prawnych i standardów, system pomiaru i wyceny działalności gospodarczej, system informacyjny.

2. Zarys dziejów rachunkowości, od starożytności do czasów współczesnych, ewolucja rachunkowości w dostosowaniu do zmian w zarządzaniu gospodarką oraz organizacjami gospodarczymi.

3. Rachunkowość międzynarodowa – pojęcie i zakres, międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości a polskie prawo bilansowe w tym m.in. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), regulacje amerykańskie w zakresie rachunkowości (US GAAP, giełdowa sprawozdawczość finansowa wg wymogów SEC), islamskie prawo bilansowe.

4. Struktura sprawozdań finansowych i trendy zmian w tym zakresie wg regulacji międzynarodowych (MSSF, US GAAP) oraz prawa polskiego; ustalanie wyniku finansowego w tym wyniku całościowego.

5. Rachunkowość inwestycji finansowych i nieruchomości inwestycyjnych wg MSSF, US GAAP i polskiego prawa bilansowego, w tym m.in. instrumenty rynku pieniężnego oraz ekwiwalenty środków pieniężnych, instrumenty finansowe w ujęciu długo- i krótkoterminowym, nieruchomości inwestycyjne.

6. Rachunkowość aktywów trwałych wg MSSF, US GAAP i polskiego prawa bilansowego w tym m.in. środki trwałe i zarządzanie nimi, metody ich amortyzacji, wartości niematerialne i aktywa intelektualne, leasing kapitałowy i operacyjny, rezerwy w rachunkowości.

Ćwiczenia

Praktyczne księgowania, prezentowanie i wycena oraz ujawnianie skutków zdarzeń w zakresie:

1. Ustalanie wyniku finansowego – przypomnienie struktury sprawozdań finansowych, przypomnienie struktury kosztów i przychodów i powiazań zdarzeń wynikowych z aktywami i pasywami

2. Ustalanie wyniku finansowego z wykorzystaniem obrotów wewnętrznych

3. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wg KSR i Uor

4. Kontrakty długoterminowe wg KSR i Uor

5. Umowy deweloperskie wg KSR i Uor

6. Leasing finansowy i operacyjny wg KSR i Uor

7. Utrata wartości aktywów wg KSR i Uor

8. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

9. Kapitały własne – ustawa a kodeks spółek handlowych

Literatura:

Podstawowe:

J. Turyna, Rachunkowość finansowa, wyd. czwarte, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.

Uzupełniające:

E.Kalwasińska, D.Maciejowska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wg polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe WZ Uw, Warszawa 2016 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

K. Trzpioła Księgowania wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania zamknięte) – 100%

Egzamin ten będzie przeprowadzony w trybie zdalnym,

Ćwiczenia – końcowe kolokwium pisemne - 70%, bieżące sprawdzenie opanowanych umiejętności (quizy, praca w grupach) – 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Turyna
Prowadzący grup: Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)