Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR dzienne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR dzienne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Wspomaganie zarządzania logistycznego w działalności przedsiębiorstw

Pełny opis:

Plan seminarium:

1. Omówienie zasad pisania pracy (części składowe pracy, odniesienia i cytowania, wymogi techniczne).

2. Określenie obszaru zainteresowań w podanym zakresie tematycznym seminarium.

3. Wybór tematu, zdefiniowanie celu pracy, hipotez, metody badawczej, dobór materiałów źródłowych, sporządzenie konspektu

4. Pisanie pracy.

5. Ocena i obrona pracy.

Zakres tematyczny:

• Analiza zagadnień w zakresie logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji.

• Implementacja idei zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management- SCM).

• Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie- modele i metody

• Modele i narzędzia ilościowe wspomagające zarządzanie logistycznego, w tym zarządzanie dostawami i dystrybucją.

• Lean Management- korzyści z zastosowań w praktyce działalności przedsiębiorstw

• Prognozowanie popytu dla potrzeb zarządzania logistycznego

• Systemy informatyczne wspomagające logistykę w przedsiębiorstwie

• Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Zakres tematyczny seminarium został podzielony na następujące części:

Program seminarium:

• Ewolucja procesu prognozowania w dobie zjawisk skrajnych

• Ewolucja zarządzania płynnością finansową w obszarze przedsiębiorstw

• Sieć bezpieczeństwa finansowego, a efekt zarażania

• Stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce

• Zarządzanie ryzykiem w obszarze działalności gospodarczej

• Bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego w dobie dominacji zjawisk skrajnych,

• Metody i techniki zarządzania ryzykiem, ewolucja procesów

• Polski złoty (PLN) jako katalizator stabilności systemu finansowego

• Globalizacja i internacjonalizacja rynków finansowych,

• Analiza wpływu zjawisk skrajnych na rozwój systemu finansowego w Polsce

• Interwencje banków centralnych i ich znaczenie dla stabilności obrotu gospodarczego,

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Górka (2023) „Zasady pisania pracy magisterskiej i licencjackiej”

2. „Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania UW” (obowiązujące od 01.01.2021)

Uzupełniająca:

1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania.

2. Kufel T. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 2020.

3. Lipiec-Zajchowska M. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom I, II, III. Ekonometria Beck 2003.

4. Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 2011.

5. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 2011

6. Gruszczyński M. i In., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa, 2009.

7. F. Beier, K. Rutkowski: Logistyka, SGH, Warszawa 2003.

8. Coyle,J.J., E.J. Bardi, C.J. Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002

9. Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa-Poznań 1999.

10. Saryusz-Wolski Z., C. Skowronek: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.

11. Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstw), C.H. Beck, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami i rachunkowości. (K_W01)

• Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych. (K_W02)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. (K_W03)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. (K_W04)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. (K_W05)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. (K_U03)

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. (K_U04)

W zakresie kompetencji społecznych:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena merytoryczna i formalna konspektu i pracy zakończona recenzją na ocenę zgodna z:

• Szczegółowymi zasadami procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania

• Autorskimi wytycznymi, tj. zasadami pisania prac magisterskich i licencjackich udostępnionych studentom na początku seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Leszek Borowiec, Witold Chmielarz, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Maciej Gajewski, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Michał Matuszak, Joanna Mazur, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Małgorzata Oleś-Filiks, Robert Pietrusiński, Tomasz Rosiak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Radosław Winiarski, Tomasz Zalega, Mariola Zalewska, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)