Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyscyplina finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1dpfpDFP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyscyplina finansów publicznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1.Wstęp do finansów publicznych – prawa i obowiązki organu stanowiącego i wykonawczego

2.Podstawy gospodarowania środkami publicznymi – prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

3.Pojęcie dyscypliny finansów publicznych

4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- pojęcia ogólne

- definicje

- zakres przedmiotowy

- zakres podmiotowy

- okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6.Procedury i zasady postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające

7.Prawidłowość sporządzania orzeczeń i uzasadnień

8.Materialne podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9.Kary i skutki przypisania odpowiedzialności

10.Analiza problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych

11.Dyscyplinarne ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego

12.Zasady i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień finansowanych ze środków UE

Literatura:

Podstawowa pozycja

Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Arkadiusz Babczuk (red.), Dyscyplina finansów publicznych Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, CH BECK, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Test (pytania otwarte i zamknięte) – 70%,

Aktywność na zajęciach (praca z aktami prawnymi) – 10%,

Prezentacje w grupach 2-3 osobowych – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)