Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Giełda i jej otoczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1rkdiGJO
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Giełda i jej otoczenie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania giełdy w uwzględnieniem szczegółowego omówienia obrotu giełdowego i przebiegu sesji giełdowych, instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym: bank centralny, komisja nadzoru finansowego, oraz rozliczających transakcje: krajowy depozyt papierów wartościowych; charakterystyka rynku międzybankowego i jego znaczenia dla funkcjonowania systemu finansowego; omówienie organizacji pracy domu maklerskiego, źródła informacji dla inwestorów giełdowych oraz mitów rynku finansowego.

Pełny opis:

1. Regulacje UE dotyczące rynku regulowanego i nieregulowanego

 Giełda, warunki dopuszczeni

 Zorganizowane formy obrotu poza rynkiem regulowanym

 Instrumenty instytucje obrotu rynku pieniężnego

2. Nadzór nad rynkiem finansowym i pieniężnym

 Zakres działania i kompetencje Banku Centralnego

 Kompetencje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego

 Kontrola rynku instrumentów pochodnych

3. Rynek giełdowy

 Zasady listingu spółek giełdowych

 Zlecenia wyróżniane prze giełdę

 Standardowe zlecenia maklerskie

 Animatorzy rynku

 Transakcje pakietowe

4. Przebieg sesji giełdowej

 Fixingi otwarcia i zamknięcia

 Regulacje płynności obrotu (widełki stałe i ruchome)

 Krótka sprzedaż na GPW i innych giełdach

 Członkowie zdalni i ich znaczenie

 Zlecenia algorytmiczne i zjawisko HFT

 etapy sesji giełdowej

5. Działanie KDPW

 zasada Central Counter Partner

 raporty z przebiegu sesji

 rejestracje przepływów papierów wartościowych

 rejestracja przepływów pieniężnych

 członkowie rozliczający i inni

6. Rynki występujące przy giełdzie i ich znaczenie

 Brytyjski AIM

 Rynek New Connect

 Rynek Catalyst i Bond Spot

 Formy i warunki organizacji obrotu (price i order driving)

7. Rynek międzybankowy

 Instrumenty i wielkości transakcji

 Bank centralny jako agent emisji papierów skarbowych

 Operacje REPO i RREPO

 Bon pieniężny i bon skarbowy

 Operacje zakazane

8. Dom maklerski

 Organizacja wewnętrzna

 Rozliczania operacji inwestorów

 Marże maklerskie

 Odpowiedzialność maklera i transakcje zakazane

9. Źródła informacji dla inwestorów

 Obowiązki informacyjne spółek

 Reuters i Bloomberg

 Wpływ giełd światowych na kursy polskich spółek

 Regulacje dotyczące plotki i insider trading

 System informowania o wydarzeniach w spółkach

10. Błędy i mity rynku finansowego

 Rzeczywiste i iluzoryczne przewagi inwestorów

 Zróżnicowanie ryzyka i jego przyczyn

 Rola blue chips na giełdzie

 Obszary podatne na manipulacje

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Uzupełniające pozycje:

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Płókarz R. (2013). Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Schiller R.J Animal Spirits. How Human Psychology Drives Economy, Princeton 2009

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pisemny (pytania otwarte i zamknięte) – próg zaliczenia 60%

Zaliczenie: 60% oceny; pisemne prace badawcze – 40% oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sopoćko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)