Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana analiza instrumentów dłużnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1rkdiZAID
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana analiza instrumentów dłużnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów dłużnych. Kalkulacja ceny i rentowności obligacji, oraz charakterystyka ryzyka towarzyszącego instrumentom dłużnym. Zabezpieczenie ryzyka. Szczególne typy instrumentów dłużnych.

Pełny opis:

1. Własności instrumentów dłużnych. Analiza wg kryterium:

 kuponu

 ryzyka emitenta

 rodzaj zabezpieczeń

 innowacje na rynku instrumentów dłużnych

2. Rynki obrotu dla instrumentów dłużnych

 rynek pierwotny

 rynek wtórny

 platformy obrotu

 międzynarodowy rynek obligacji

 indeksy obligacji

 benchmarki i współczynniki konwersji

3. Cena obligacji i jej rentowność

 kalkulacja ceny obligacji przy różnych kuponach

 standardowa rentowności obligacji (YTM)

 cena czysta, nominalna, z kuponem

4. Ryzyko inwestycji w instrumenty dłużne

 ryzyko stopy procentowej

 ryzyko kredytowe

 ryzyko polityczne

 ryzyko walutowe

 ryzyko płynności

 mierniki ryzyka inwestycji w instrumenty dłużne

5. Poziom i struktura natychmiastowych stóp procentowych

 krzywa rentowności i czynniki ją kształtujące

 prima rate

 warunki powstawania odwróconej krzywej rentowności

 spread kredytowy

 wrażliwość stóp procentowych na czynniki zewnętrzne

6. Teorie i modele kształtowania się struktury stóp procentowych

 teoria oczekiwań

 teoria preferencji płynności

 teoria segmentacji rynku

7. Analiza obligacji standardowych

 zależność cena/stopa zwrotu

 średni termin wykupu obligacji

 czas zwrotu obligacji (duration)

 wrażliwości obligacji na zmiany stóp bazowych

 wypukłość obligacji (convexity)

8. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi

 obligacje z opcją

 obligacje zamienne na akcje

 obligacje przychodowe

9. Obligacje w długu publicznym

- przesłanki różnicowania zapadalności

- procedura emisji

- ryzyko kredytowe obligacji samorządowych i zagranicznych

10. Analiza ryzyka kredytowego dla instrumentów dłużnych

 rating obligacji (poziom inwestycyjny, spekulacyjny)

 agencje ratingowe

 kalkulacja wskaźników oceny ryzyka kredytowego

11. Zabezpieczanie ryzyka inwestycji w obligacje

 kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Total Return Swap)

Literatura:

Podstawowa pozycja:

F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000

Uzupełniające pozycje:

F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2”, PWE 2001

Borowski K. 2014, Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Wydawnictwo Difin, 2014.

F. Fabozzi The Handbook of Fixed Income Securities, McGraw-Hill, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte), oraz projekt (praca indywidualna i w grupach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Karasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)