Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1rrfMSR
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe standardy rachunkowości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Charakterystyka rachunkowości – rachunkowość jako nauka, zbiór regulacji prawnych, system informacyjny, język biznesu, system rejestracji zdarzeń gospodarczych.

2. System rachunkowości w procesie globalizacji gospodarki światowej.

Rachunkowość kontynentalna i anglosaska.

3. Zakres i ogólna charakterystyka Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), standardów amerykańskich (US GAAP) oraz Dyrektyw UE. Instytucjonalne ramy rachunkowości międzynarodowej.

4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – szczegółowa charakterystyka wybranych standardów.

5. Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości międzynarodowej.

6. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – analiza porównawcza przepisów prawa bilansowego, wskazanie podobieństw i różnic.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Gierusz J. (red), Gierusz M. (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, oddk wydawnictwo dla biznesu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Trzpioła K., Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2020.

Pfaff J., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Buk H., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.

Zulch H., International Financial Reporting Standards (IFRS) 2020,Wiley-VCH Verlang GmbH, Berlin 2020.

Foremna Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test – pytania zamknięte i otwarte, zadania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Trzpioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)