Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej, umożliwiające samodzielne przygotowanie pracy o wysokim poziomie merytorycznym z wyodrębnioną częścią empiryczną. Problematyka seminarium ukierunkowana jest na indywidualne zainteresowania studentów z zakresu rachunkowości i finansów.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej o wysokim poziomie merytorycznym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu metodologii pisania pracy naukowej, w szczególności wskazanie cech stylu naukowego, zasad sporządzania bibliografii i przypisów, jak również omówienie zasad pracy ze źródłami oraz zasad analizy poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu i przepisach prawnych, niezbędnych dla wyciągnięcia samodzielnych wniosków prezentowanych następnie w pracy magisterskiej.

Szczegółowy zakres seminarium;

1. Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium magisterskiego.

2. Metodologia nauk społecznych.

3. Zasady wyboru tematu pracy magisterskiej.

4. Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z literaturą, zasady sporządzania notatek, opis bibliograficzny.

5. Posługiwanie się katalogami i Internetem.

6. Storna formalna pracy - cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel, spis rysunków, załączniki.

7. Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników. Tabele i wykresy.

8. Zasady budowania pracy naukowej;

a) wybór problemu badawczego i formułowanie problemów badawczych – hipotez/pytań badawczych;

b) konstrukcja i struktura pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu. Wybór i formułowanie tematu pracy; struktura własnego tematu pracy badawczej.

Bieżąca weryfikacja zawartości merytorycznej pisanej pracy dyplomowej i jej doskonalenie na bazie uwag promotora.

Literatura:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2023.

2. Lisiński M., Szarucki M., Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości, PWE, Warszawa 2021.

3. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Czakon, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016.

4. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

5. Inne pozycje – uzależnione od tematyki pracy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, niezbędną do napisania pracy magisterskiej, w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości.

KW_02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych w ramach prowadzonych badań w pracy magisterskiej.

KW_05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, niezbędne do opracowania pracy magisterskiej.

W zakresie umiejętności:

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody w celu opracowania zawartości pracy magisterskiej.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł dla potrzeb wykonania badań w pracy magisterskiej.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty (w tym przygotować pracę magisterską) dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość dla potrzeb opracowania pracy magisterskiej.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie, przygotowując pracę magisterską.

W ramach kompetencji społecznych:

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych przy przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca współpraca ze studentem podczas seminariów wraz z oceną postępów w pisaniu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Witold Chmielarz, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Barbara Godlewska-Bujok, Piotr Jaworski, Grzegorz Keler, Tomasz Ogrodnik, Robert Pietrusiński, Andrzej Rutkowski, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)