Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są prawne i kosztowe aspekty różnych form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia transgranicznego (zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, delegowanie Polaków do pracy za granicą oraz zatrudnienie w międzynarodowych grupach kapitałowych) oraz ubezpieczeń społecznych

Pełny opis:

• Zatrudnienie na podstawie umów o pracę w aspekcie prawnym i kosztowym

• Zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym w szczególności zlecenie czy dzieło) w aspekcie prawnym i kosztowym

• Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w aspekcie prawnym i kosztowym

• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

• Świadczenia przysługujące zatrudnionym z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa

• Świadczenia emerytalno – rentowe przyznawane z ZUS

• Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne

• Wynagradzanie i jego funkcje ze szczególnym uwzględnieniem kosztowej i motywacyjnej

• Świadczenia przyznawane pracownikom w aspekcie prawnym i kosztowym

• Restrukturyzacja zatrudnienia (zwolnienia grupowe, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) w aspekcie prawnym i kosztowym

• Delegowanie pracowników polskich do pracy w UE w aspekcie prawnym i kosztowym

• Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w aspekcie prawnym i kosztowym

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w korporacjach wielonarodowych w aspekcie prawnym i kosztowym

Literatura:

Uzależniona od tematu pracy

Efekty uczenia się:

• Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki prawne, w szczególności dla obszaru zatrudnienia i jego kosztów (K_W01)

• Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zatrudnienia (K_W02)

• Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska społeczne i prawne związane z zatrudnieniem zarówno w ujęciu krajowym jak i transgranicznym oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.( K_W05)

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki prawne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi wynikających z różnych form zatrudnienia, stosując właściwy dobór źródeł (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska społeczne i prawne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach związane z zatrudnieniem stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zatrudnieniem zarówno w ujęciu krajowym jak i transgranicznym oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. (K_U03)

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie problematyki zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych. (K_U04)

• Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową zgodnie z wymogami prawa zatrudnienia (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się w zakresie problematyki zarządzania personelem ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie. (K_U06)

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z finansami w organizacjach wynikających z kosztów zatrudnienia (K_K01)

• Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych związanych z zatrudnieniem (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym semestrze zatwierdzenie konspektu pracy wraz z tezą oraz wykazem literatury. Po semestrze drugim zatwierdzenie całości pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)