Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej, umożliwiające samodzielne przygotowanie pracy o wysokim poziomie merytorycznym z wyodrębnioną częścią empiryczną. Problematyka seminarium ukierunkowana jest na indywidualne zainteresowania studentów z zakresu rachunkowości i finansów.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej o wysokim poziomie merytorycznym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu metodologii pisania pracy naukowej, w szczególności wskazanie cech stylu naukowego, zasad sporządzania bibliografii i przypisów, jak również omówienie zasad pracy ze źródłami oraz zasad analizy poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu i przepisach prawnych, niezbędnych dla wyciągnięcia samodzielnych wniosków prezentowanych następnie w pracy magisterskiej.

Szczegółowy zakres seminarium;

1. Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium magisterskiego.

2. Metodologia nauk społecznych.

3. Zasady wyboru tematu pracy magisterskiej.

4. Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z literaturą, zasady sporządzania notatek, opis bibliograficzny.

5. Posługiwanie się katalogami i Internetem.

6. Storna formalna pracy - cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel, spis rysunków, załączniki.

7. Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników. Tabele i wykresy.

8. Zasady budowania pracy naukowej;

a) wybór problemu badawczego i formułowanie problemów badawczych – hipotez/pytań badawczych;

b) konstrukcja i struktura pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu. Wybór i formułowanie tematu pracy; struktura własnego tematu pracy badawczej.

Bieżąca weryfikacja zawartości merytorycznej pisanej pracy dyplomowej i jej doskonalenie na bazie uwag promotora.

Literatura:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2023.

2. Lisiński M., Szarucki M., Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości, PWE, Warszawa 2021.

3. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Czakon, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016.

4. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

5. Inne pozycje – uzależnione od tematyki pracy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, niezbędną do napisania pracy magisterskiej, w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości.

KW_02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych w ramach prowadzonych badań w pracy magisterskiej.

KW_05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, niezbędne do opracowania pracy magisterskiej.

W zakresie umiejętności:

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody w celu opracowania zawartości pracy magisterskiej.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł dla potrzeb wykonania badań w pracy magisterskiej.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty (w tym przygotować pracę magisterską) dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość dla potrzeb opracowania pracy magisterskiej.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie, przygotowując pracę magisterską.

W ramach kompetencji społecznych:

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych przy przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca współpraca ze studentem podczas seminariów wraz z oceną postępów w pisaniu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Witold Chmielarz, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Magdalena Gąsowska, Iwona Gębusia, Barbara Godlewska-Bujok, Piotr Jaworski, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Jarosław Klepacki, Magdalena Knapp, Wioleta Maruszak, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ogrodnik, Małgorzata Oleś-Filiks, Małgorzata Olszak, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Radosław Winiarski, Robert Wolański, Tomasz Zalega, Mariola Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)