Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr letni
Przedmioty dla MSFiR zaoczne 2 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium omawiane są problemy dotyczące podatkowych oraz finansowo-prawnych problemów funkcjonowania przedsiębiorców. Studenci przygotowują w obszarze tematycznym seminarium prace magisterskie

Pełny opis:

Przedsiębiorca a system danin i środków publicznych (podatki, cła, opłaty i inne obciążenia fiskalne, dotacje publiczne, środki z Unii Europejskiej, programy pomocowe i in.),

Analiza dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Podatki jako dochód budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej,

Formy opodatkowania dochodu w działalności gospodarczej: ryczałty i zasady ogólne – opodatkowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Wpływ podatków i para podatków na rozwój przedsiębiorczości

Opodatkowanie dochodu gospodarstw domowych,

Elementy konstrukcji poszczególnych podatków, w tym szczególnie konstrukcja podatku od towarów i usług (VAT),

Luka w podatku VAT,

Opodatkowanie e-commerce,

Legalne metody zmniejszania podatków w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

Ceny transferowe w podmiotach powiązanych,

Podatkowe grupy kapitałowe,

Opodatkowanie majątku przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,

System podatkowy w Polsce w rozwiązaniach „Polskiego ładu”

Składka na ubezpieczenia zdrowotne w „Polskim Ładzie”,

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe i sposoby przeciwdziałania,

Wynik finansowy w podatkach i rachunkowości,

Przedsiębiorca a system bankowy (kredyty i rachunki bankowe, kredyty a sektor małych i średnich przedsiębiorstw),

Przedsiębiorca a system ubezpieczeń gospodarczych,

Przedsiębiorca a możliwości finansowania (źródła finansowania: kredyt, leasing, franczyza, factoring, analiza porównawcza źródeł finansowania).

Literatura:

Uzależniona od tematyki pracy

Efekty uczenia się:

Seminarium magisterskie na kierunku ZFR

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami i podatkami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych.

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe i podatkowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi i podatkowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe i podatkowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami i podatkami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami i podatkami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych w zakresie podatków.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium

Efekty uczenia są weryfikowane podczas pisania pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Barbara Godlewska-Bujok, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Robert Pietrusiński, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)