Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SMpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje specyfikację zadań stojących przed studentami w trakcie pisania pracy magisterskiej, wybór tematyki i skonstruowanie planu roboczego, sprawozdanie z kolejnych etapów i kontrolę nad przebiegiem pisania pracy, jej weryfikację i zatwierdzenie.

Pełny opis:

1. Instruktaż pisania pracy dyplomowej – magisterskiej – procedura, przebieg, terminy, wymagania

2. Omówienie tematyki seminarium – w specjalności nauki o zarządzaniu i jakości

3. Wybór tematów indywidualnych dla poszczególnych studentów

4. Omówienie tematyki i zakresu poszczególnych wybranych tematów, struktury przykładowych prac i wymogów dotyczących części badawczej pracy

5. Omówienie literatury ogólnie dotyczącej zakresu i tematyki zastosowań informatyki w biznesie i finansach, wymogi dla studentów do znalezienia literatury szczegółowej do pracy dyplomowej

6. Wymagania dotyczące konspektu pracy dyplomowej – magisterskiej

7. Omówienie i recenzja przesłanych konspektów, zaliczenie pierwszego semestru

8. Prezentacje problemów związanych z realizacją wybranych tematów prac dyplomowych – magisterskich

9. Sposoby rozwiązań dotyczących problemów z pisaniem prac dyplomowych – magisterskich na podstawie wybranych prac, w których się pojawiły

10. Weryfikacja napisanych fragmentów/rozdziałów prac poszczególnych studentów i zlecenie poprawek

11. Sprawdzenie wprowadzonych do pracy poprawek, zamknięcie poszczególnych fragmentów/rozdziałów prac

12. Ostatnie poprawki i zatwierdzenie prac

13. Instruktaż przygotowania do obrony prac magisterskich, omówienie możliwych pytań i procedury obron

Literatura:

Podstawowa pozycja:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, CeDeWu, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

2. Wójcik K., Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

3. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

1. Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące posługiwania się pakietem podstawowym MS Word oraz Excel (K_W02),

3. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby wykorzystania pakietu MS Office w praktyce gospodarczej związanej z finansami i rachunkowością (K_W05)

4. Potrafi wykorzystać praktykę stosowania pakietu MS Office do rozwiązywania bieżących problemów gospodarczych (K_U01)

5. Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

6. Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

7. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość. (K_U04)

8. Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową (K_U05)

9. Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

10. Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01)

11. Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: instruktaż, przykłady z praktyki, interaktywne wyjaśnienie kluczowych zadań, Podstawowym kryterium oceny jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej- magisterskiej i jej zatwierdzenie przez promotora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Pietrusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Waldemar Grzywacz, Jacek Kiryło, Paweł Kłobukowski, Agnieszka Postuła, Aleksandra Spik, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)